Warunki użytkowania GIANTS Software GmbH(*)

§ 1 Zakres zastosowania

1.1 Wszelkie relacje biznesowe pomiędzy GIANTS Software GmbH, Wiesenstrasse 19, 8952 Zurich-Schlieren, Szwajcaria (zwanej dalej „GIANTS“) a klientami względnie użytkownikami (zwanymi dalej „Klientami“) związane z ofertami firmy GIANTS na jej stronach internetowych - „www.farming-simulator.com“, „www.landwirtschafts-simulator.de“, „www.demolitioncompany-thegame.com“, „www.skiregion-simulator.com“, „www.skiregion-simulator.de“ oraz „www.giants-software.com“ (zwanymi dalej „website“) następują każdorazowo wyłącznie na bazie niniejszych warunków użytkowania w tej ich wersji, która jest obowiązująca w momencie składania zamówienia.

1.2 Niniejsze warunki użytkowania stanowią istotną część składową każdej zawartej umowy, o ile nie ustalono odstępstw w szczegółach. Warunki te obowiązują także odnośnie przyszłych relacji biznesowych z Klientem, bez konieczności ponownego wyraźnego zaznaczenia ich włączenia.

1.3 Odbiegające od niniejszych warunki umowne Klienta oraz zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania obowiązują tylko wtedy i na tyle, o ile zostaną pisemnie uznane przez GIANTS. Obowiązuje to także wówczas, gdy nie został wyrażony wyraźny sprzeciw odnośnie warunków umownych Klienta.

1.4 Firma GIANTS jest upoważniona do dokonywania mających skutki w przyszłości zmian niniejszych warunków użytkowania. Firma GIANTS będzie dokonywała takich zmian wyłącznie z ważnych powodów, zwłaszcza takich jak rozwój techniczny, nowe techniczne opracowania, poszerzenie palety usług GIANTS, zmiany ustaw lub orzecznictwa lub inne równie ważne powody. Nowe warunki użytkowania będą publikowane na website do akceptacji przez Klientów przy każdym zamówieniu.

§ 2 Przedmiot umowy i zawarcie umowy

2.1 GIANTS oferuje gry i ich mobilne aplikacje, Mobile Apps (określane dalej wspólnym mianem „gry“).

2.2 GIANTS prezentuje na swojej website różne gry, jak np. grę Symulator farmy, aby Klienci mogli te gry odpłatnie pobierać i instalować na swoim odbiorniku końcowym zwanym dalej „urządzeniem końcowym” Klienta (takim jest np. komputer, playstation, nintendo, smartphone itd.).

2.3 Poza tym poprzez różne sklepy internetowe, Stores, jak App Store, Google Play Store, Amazon, Windows Store itd., oferowane są do płatnego pobrania mobilne aplikacje gier (zwane dalej „Mobile Apps“). Wykonanie umowy następuje w tych wypadkach każdorazowo poprzez określony sklep, zgodnie z obowiązującymi tam ogólnymi warunkami umownymi dla relacji biznesowych. Uzupełniająco obowiązują niniejsze warunki użytkowania. Partnerem umownym Klienta w przypadkach Mobile Apps jest także firma GIANTS, a nie każdorazowe Stores.

2.4 Klient może zakupić gry i pobrać je na swoje urządzenie końcowe. W tym celu Klient musi jako pierwsze wybrać grę, którą chce pobrać oraz odpowiadającą mu metodę zapłaty za pobranie gry. Cena pobrania pojawia się zaraz po wybraniu gry. W zależności od wybranej metody zapłaty Klient musi podać odpowiednie i zgodne z prawdą kompletne dane, jak dane adresowe i bankowe, przykładowo swoje imię i nazwisko, adres, PayPal Account, numer karty kredytowej lub numer rachunku bankowego. Podane przez Klienta dane, nazwa wybranej gry, metoda zapłaty oraz cena gry wyświetlane są następnie odpowiednio razem. Teraz kliknięcie w polu dialogowym na „Kupuję” oznacza złożenie przez Klienta obowiązującego go prawnie zamówienia. To zamówienie jest tylko wówczas możliwe, gdy Klient wcześniej kliknięciem w odpowiednie okienko potwierdził, że przeczytał warunki użytkowania GIANTS i zgadza się na ich obowiązywanie. Zamówienie zostaje potwierdzone przez przesłanie do Klienta odpowiedniego potwierdzenia zamówienia.

2.5 Może się zdarzyć, że Klient przy wprowadzaniu danych popełni błąd względnie wystąpią zakłócenia w przekazie zlecenia, bo np. przez omyłkowe podwójne kliknięcie zamówienie zostanie wysłane dwukrotnie lub na skutek przerwania połączenia z Internetem nie zostanie wcale wysłane. Wtedy może się zdarzyć, że Klient nie otrzyma elektronicznego potwierdzenia zamówienia względnie otrzyma je podwójnie. W każdym takim przypadku Klient jest zobowiązany do zgłoszenia błędu.

2.6 Oferty firmy GIANTS mogą ulegać zmianie. Zamówienie gry przez Klienta stanowi wiążącą go ofertę zawarcia umowy. Umowa z Klientem dochodzi do skutku dopiero wtedy, gdy GIANTS przyjmie zamówienie Klienta. Niezwłoczne elektroniczne potwierdzenie otrzymania zamówienia Klienta nie stanowi jeszcze przyjęcia zamówienia. Do przyjęcia zamówienia przez firmę GIANTS potrzebne jest przesłanie potwierdzenia zlecenia, które z reguły przesyłane jest pocztą mailową, o ile Klient podał firmie GIANTS swój aktualny adres mailowy. Potwierdzenie zlecenia zawiera wszystkie istotne treści umowy zawartej między Klientem a firmą GIANTS.

2.7 Podając firmie GIANTS swój aktualny adres mailowy, Klient wyraża tym samym zgodę na to, że jego zlecenia będą przyjmowane i opracowywane w formie e-maili. Klient został przez firmę GIANTS wyraźnie poinformowany o tym, że przy przesyłaniu maili nie można wykluczyć nadużyć. GIANTS nie jest w stanie sprawdzać przesyłanych mailem zleceń odnośnie prawdziwości nadawcy i przesyłanych treści. Mimo to Klient prosi firmę GIANTS o przyjmowanie do wykonania przesyłanych elektronicznie zleceń. Firma GIANTS zostaje zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności i wszelkich roszczeń regresowych, które powstają na skutek sprzecznego z prawem nadużycia przy korzystaniu z systemu przesyłowego.

2.8 Zawarcie umowy jest niezależne od tego, czy u Klienta są do dyspozycji potrzebne warunki techniczne.

§ 3 Świadczenia firmy GIANTS; prawa Klienta jako użytkownika

3.1 Gry oferowane na website oraz jako Mobile Apps także w sklepach internetowych Stores są chronione prawem autorskim i przepisami o znakach towarowych. Pobieranie gier, a także ich mobilnych aplikacji wymaga zainstalowania odpowiedniego oprogramowania na końcowym urządzeniu u Klienta. Klient jest uprawniony do korzystania z gier i mobilnych aplikacji wyłącznie w opisanym tutaj zakresie.

3.2 Po udanym zamówieniu Klient może w celu korzystania z gier na stacjonarnych lub mobilnych urządzeniach końcowych sprowadzać gry poprzez firmę GIANTS za opłatą. Klient otrzymuje w tym zakresie od firmy GIANTS proste i niezbywalne prawo do korzystania z gier do użytku prywatnego na swoim urządzeniu końcowym.

3.3 Klient zostaje upoważniony do jednorazowego nagrania gier na CD w celu umożliwienia indywidualnego prywatnego korzystania z nich na posiadanych i kontrolowanych przez Klienta urządzeniach końcowych.

3.4 Poza wymienionym przypadkiem Klientowi nie wolno pobranych gier powielać ani zapisywać na nośnikach danych. Niedozwolone jest zwłaszcza przekazywanie gier dalej osobom trzecim lub oferowanie w Internecie lub przekazywanie do innych sieci, zmienianie, odpłatne czy nieodpłatne oddawanie do dyspozycji, wymienianie i/lub korzystanie lub użytkowanie w działalności gospodarczej. Ponadto zabronione jest przetwarzanie, dekompilacja, deasemblowanie i inżynieria odwrotna. Zakazane jest także nakłanianie osób trzecich do takich działań lub pomaganie przy takich działaniach.

3.5 GIANTS zastrzega sobie prawo do usuwania ze swojej oferty gier w przypadku wygasania praw lub z innych przyczyn.

§ 4 Opłata za świadczenia, termin płatności

4.1 Jeżeli nie uzgodniono inaczej, to opłaty za świadczenia związane z nabyciem gier i Mobile Apps są płatne z góry.

4.2 Obowiązują ceny wyświetlane w momencie zamówienia, tak jak są podane w koszyku z zakupami i w potwierdzeniu zlecenia wysyłanym odnośnie danego zamówienia. Inne ceny, które ewentualnie mogą zostać wyświetlone na stronach internetowych, na skutek pobrania z pośrednich baz danych, nie mają mocy obowiązującej.

4.3 Wszystkie ceny zawierają już podatek obrotowy, obowiązujący każdorazowo z ustawy.

4.4 Koszty dostępu do Internetu są naliczane Klientowi osobno przez jego dostawcę usług internetowych, Internet-Serviceprovider, który wystawia odpowiedni rachunek. GIANTS nie ma na to żadnego wpływu.

4.5 Klient jest odpowiedzialny za to, że informacje umożliwiające rozliczenia (dane dot. kart kredytowych Klienta względnie dane umożliwiające bezpośrednie ściągnięcie danej kwoty z konta Klienta) są aktualne i kompletne. Klient jest w stosunku do firmy GIANTS odpowiedzialny za spowodowane przez Klienta storno lub obciążenia zwrotne, do których dochodzi, gdy np. na koncie Klienta brak jest pokrycia. Klient ponosi koszty, które wtedy regularnie powstają (np. opłaty wymagane przez oferenta systemu płatniczego, koszty obciążenia zwrotnego) i także opłatę za wykonanie i księgowanie tych operacji. Firma GIANTS jest uprawniona do ściągnięcia z konta Klienta tych kwot wraz z kwotą opłaty początkowej. Klient ma prawo udowodnienia, że szkoda nie powstała lub jest niższa od żądanej kwoty.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy; pouczenie

Jeżeli Klient jest użytkownikiem (czyli osobą fizyczną, zawierającą wg prawa umowę w celu, którego nie można przyporządkować ani do działalności gospodarczej, ani zawodowej), wówczas ma przysługujące mu na podstawie przepisów ustawowych prawo do odstąpienia od umowy; odnośnie istnienia/nieistnienia tego prawa Klient jest pouczany w trakcie dokonywania zamówienia i tutaj w dalszym tekście.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Pani/Pan ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyn.

Okres czternastu dni liczony jest od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z tego prawa i odstąpić od umowy, musi Pani/Pan wysłać nam (GIANTS Software GmbH, Wiesenstrasse 19, 8952 Zurich-Schlieren, Szwajcaria, faks: +41 (0)43 495 07 10; e-mail: customer-support@giants-software.com) jednoznaczne oświadczenie (np.: list, faks lub maila), że niniejszym odstępuje Pani/Pan od umowy. Może Pani/Pan wykorzystać do tego celu formularz wzorcowy, do którego prowadzi ten link, jednak ten formularz nie jest obowiązkowy.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, gdy stosowne oświadczenie zostanie wysłane przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Gdy Pani/Pan odstąpi od umowy, wówczas musimy zwrócić Pani/Panu wszystkie wpłaty, które od Pani/Pana otrzymaliśmy, włącznie z kosztami przesyłki (poza dodatkowymi kosztami, wynikającymi z tego, że Pani/Pan wybrał inny, droższy rodzaj przesyłki od oferowanej przez nas przesyłki standardowej); zwrot pieniędzy musi nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym doszło do nas Pani/Pana oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracamy te same środki pieniężne, które Pani/Pan zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliśmy z Panią/Panem coś innego; w żadnym wypadku nie możemy za ten zwrot naliczać jakichkolwiek opłat.

Koniec pouczenia o prawie odstąpienia od umowy.


Wzorcowy formularz odstąpienia od umowy


(Jeżeli Pani/Pan chce od umowy odstąpić, to proszę wypełnić ten formularz i wysłać z powrotem do nas.)


Do ________________________________________

Faks:

E-mail:


Niniejszym odstępuję/odstępujemy(*) od umowy zawartej ze mną/z nami (*) odnośnie kupna następujących towarów (*)/ wykonania następujących usług (*):


zamówionych w dniu (*)/otrzymanych w dniu (*):


Nazwisko użytkownika/użytkowników:


Adres użytkownika/użytkowników:Podpis/y użytkownika/użytkowników (tylko wówczas, gdy oświadczenie jest napisane na papierze)Data(*) niepotrzebne skreślić.


§ 6 Treści generowane przez użytkownika; Prawa użytkowania programu multimedialnego; Obowiązki Klienta

6.1 Firma GIANTS udostępnia Klientowi poprzez stronę internetową lub razem z grami edytor GIANTS do bezpłatnego pobrania, służący do tworzenia własnych treści generowanych przez użytkownika oraz wykorzystywania ich w ramach gier i/lub usług online. W ten sposób Klient uzyskuje dostęp do różnych narzędzi, za pomocą których może on tworzyć własne treści („treści generowane przez użytkownika”) i dzielić się nimi. Edytor GIANTS i zawarte w nim narzędzia mogą być używane jedynie wówczas, gdy Klient uprzednio w sposób zgodny z prawem nabył grę od firmy GIANTS i wgrał na swoje urządzenie (np. komputer, konsola, smartfon itp., zwane dalej „urządzeniem”). Korzystanie przez Klienta z programu multimedialnego i z treści generowanych przez użytkownika oraz przeniesienie odpowiednich praw użytkowania na firmę GIANTS jest uregulowane w Specjalnych Warunkach Korzystania, których obowiązywanie Klient zaakceptował. Poniżej z przezorności umieszczono najważniejsze regulacje w niniejszych Postanowieniach Ogólnych. W razie sprzecznej interpretacji pierwszeństwo mają Specjalne Warunki Korzystania.

6.2 Przyznanie Klientowi praw użytkowania edytora GIANTS przez firmę GIANTS następuje nieodpłatnie i jedynie w celu prywatnego użytkowania przez Klienta.

6.3 Stworzone i wczytane przez Klienta modyfikacje (mody) można udostępniać osobom trzecim jedynie nieodpłatnie i bez wynagrodzenia. Korzystanie komercyjne lub odpłatne jest niedozwolone. Zabrania się sprzedawania modów bez zgody firmy GIANTS lub ich komercyjnego wykorzystania w inny sposób (włącznie z umieszczaniem reklam w modach lub w otoczeniu rozpowszechniania modów), włącznie ze sprzedażą lub rozpowszechnianiem aplikacji zawierających mody oraz sprzedażą fizycznych nośników danych lub pobieraniem modów.

6.4 Zabrania się udostępniania modów w ramach aplikacji, na przykład w sklepach Apple App Store lub Google Play Store.

6.5 Klienci muszą umieścić w tekście do moda informację „Mod do symulatora farmy 17” oraz wyświetlać ten tekst przy rozpowszechnianiu moda.

6.6 Zabrania się rozpowszechniania modów w sposób, jaki mógłby sugerować, że firma GIANTS jest twórcą moda lub że mod jest samodzielną grą lub samodzielną aplikacją, w szczególności że mod jest częścią serii symulatora farmy.

6.7 Za zawartość i rozpowszechnianie modów Klient jest samodzielnie odpowiedzialny. W związku z tym w chwili utworzenia, korzystania lub rozpowszechniania moda firma GIANTS w żadnym stopniu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany związane z jakością programu multimedialnego lub zmiany lub utratę treści generowanych przez użytkownika lub naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich.

6.8 Klienci nie mogą wykorzystywać modów w ramach innych programów niż gry, niezależnie od tego, w jaki sposób mody zostały utworzone, wyekstrahowane lub wyizolowane. Ponadto Klient zobowiązuje się do niepobierania elementów z gier.

§ 7 Przeniesienie praw użytkowania treści generowanych przez użytkownika, jakim jest Klient

7.1 Jeżeli Klient utworzy w grach jakiekolwiek treści generowane przez użytkownika, zachowuje on prawa do wygenerowanych przez siebie treści. Klient udziela firmie GIANTS prawa do wykorzystania wygenerowanych przez niego treści.

7.2 Klient gwarantuje, że w chwili utworzenia, korzystania lub rozpowszechniania moda jest on właścicielem praw użytkowania w odniesieniu do utworzonych przez niego treści generowanych przez użytkownika. Ponadto Klient ręczy za to, że utworzone przez niego treści generowane przez użytkownika nie naruszają praw autorskich ani innych praw osób trzecich.

7.3 Jeżeli Klient będzie tworzył, rozpowszechniał, wymieniał, wysyłał, przekazywał, udostępniał, wczytywał jakiekolwiek treści generowane przez użytkownika, udziela on automatycznie firmie GIANTS opisane poniżej prawa użytkowania bez istnienia po stronie firmy GIANTS obowiązku uzyskania zgody lub zapłaty za treści generowane przez użytkownika:

 • Poprzez rozpowszechnianie, wymianę, wysyłanie, przekazywanie, ogłaszanie, wczytywanie lub publiczne udostępnianie treści generowanych przez użytkownika w Internecie Klient udziela firmie GIANTS międzynarodowego, bezpłatnego, bezterminowego, nieodwołalnego, niewyłącznego i w pełni objętego możliwością udzielania podlicencji prawa do kopiowania, rozpowszechniania, publikowania, obróbki, tłumaczenia, archiwizowania, zapisywania i tworzenia przeróbek w dowolnej formie, formacie oraz w aktualnie znanych i powstałych w przyszłości mediach utworzonych przez Klienta treści generowanych przez użytkownika. Klient rezygnuje z wszelkich osobistych praw autorskich, jakie posiada w odniesieniu do utworzonych przez niego treści generowanych przez użytkownika.
 • Poprzez rozpowszechnianie, wymianę, wysyłanie, przekazywanie, ogłaszanie, wczytywanie utworzonych przez Klienta treści generowanych przez użytkownika Klient uznaje w inny sposób, że inni użytkownicy mogą korzystać z tych treści generowanych przez użytkownika. Firma GIANTS nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie innych użytkowników, którzy mogliby naruszać prawa związane z utworzonymi treściami generowanymi przez użytkownika. W razie sporów z innym użytkownikami Klient samodzielnie ponosi odpowiedzialność za skontaktowanie się z danym użytkownikiem i dochodzenie ewentualnych praw.
 • Klient udziela firmie GIANTS bezpłatnej licencji na korzystanie z całości treści generowanych przez użytkownika online, jaką w ramach korzystania z edytora GIANTS i/lub usługi online stworzy on lub udostępni w sposób nieograniczony, ciągły, nieodwołalny, zupełny, dla wszystkich znanych obecnie lub stworzonych w przyszłości urządzeń, formatów lub form, które to treści mogą zostać przyznane, przeniesione, wynajęte, udostępnione opinii publicznej, wykonywane publicznie i na całym świecie w odniesieniu do wszystkich obiektów lub urządzeń w formie licencji. Licencja ta pokrywa przede wszystkim prawa do kopiowania, zmiany, odtworzenia w całości lub w części, dostosowania, tworzenia, tłumaczenia, wykorzystania wszelkich treści generowanych przez użytkownika, włączenia ich do innych dzieł, wydzielenia w całości lub w części z elementów i/lub dodawania elementów oraz ich usuwania, publikowania, rozpowszechniania, sprzedaży lub komercjalizacji.

§ 8 Obowiązki związane z korzystaniem z forum

Zarejestrowani klienci mają możliwość publikowania i przeglądania pytań, wpisów i treści generowanych przez użytkownika (zwanych dalej łącznie „treściami użytkownika”) poprzez stronę internetową na forum (zwanym dalej „forum”). Forum opiera się na aplikacji phpBB, będącej oprogramowaniem udostępnianym w oparciu o zasady General Public License (GPL) służącym do tworzenia forum firmy phpBB Group, którą to aplikację można pobrać poprzez stronę phpbb.com; niemieckojęzyczne centrum kontaktowe dostępne jest pod adresem www.phpbb.de. Aplikacja phpBB obsługuje dyskusje internetowe, firma phpBB Group nie ma jednak wpływu na treści i cele, jakie firma GIANTS realizuje przy użyciu tego programu i dlatego nie ponosi odpowiedzialności za działalność, na jaką GIANTS zezwala lub nie zezwala na forum.

8.2 Mimo starań firmy GIANTS, polegających na usuwaniu nieprzyzwoitych i naruszających prawa osób trzecich treści użytkowników z forum, firma GIANTS nie ma możliwości weryfikacji wszystkich treści użytkowników. Klient jest samodzielnie odpowiedzialny za publikowane przez niego treści użytkownika i zwalnia firmę GIANTS od wszelkich roszczeń osób trzecich. Firma GIANTS nie ponosi odpowiedzialności za treści użytkownika.

8.3 Przy rejestracji na forum Klient zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad działania forum:

 • Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność danych podanych przez niego przy rejestracji. Jeżeli Klient poda nieprawdziwe lub niekompletne dane, firma GIANTS jest uprawniona do usunięcia lub wypowiedzenia konta użytkownika bez dochowania terminu.
 • Rejestracja jako Klient w strefie forum możliwa jest tylko dla Klientów od 16 roku życia.
 • Zasadniczo każdy Klient może posiadać tylko jedno konto użytkownika. Dlatego Klient nie jest uprawniony do wielokrotnego zarejestrowania się na stronie internetowej w celu korzystania z forum. W pojedynczych przypadkach firma GIANTS może na zapytanie zezwolić na wyjątki.
 • Klient nie jest uprawniony do przekazywania swoich danych dostępowych oraz swojego hasła dostępu osobom trzecim. Jeśli jednak osoby trzecie uzyskałyby dostęp do konta użytkownika lub użytkownik miałby inne przypuszczenia co do nadużycia swojego konta, musi on niezwłocznie poinformować o tym firmę GIANTS i zmienić swoje dane dostępowe.
 • Klient zaniecha wszelkich działań, które stanowiłyby zagrożenie lub zakłócałyby korzystanie i działanie forum oraz poprawne relacje między klientami. W szczególności zabrania się użytkownikowi
  • wyboru nazwy użytkownika, która narusza prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa dóbr osobistych, prawa znaków towarowych, prawa firmowe itp.) lub narusza dobre obyczaje, np. narusza uczucia religijne osób trzecich, jest rasistowska lub dyskryminująca. Firma GIANTS wyraźnie dystansuje się od takich działań.
  • używania, umieszczania, publikowania obraźliwych lub oszczerczych treści lub podawania linków do tego typu materiałów na stronach internetowych osób trzecich, niezależnie od tego, czy treści te dotyczą innych klientów lub innych osób lub przedsiębiorstw.
  • używania, umieszczania, publikowania treści politycznych, nieetycznych, pornograficznych, nagannych moralnie, nieprzyzwoitych, brutalnych, gloryfikujących brutalność, seksistowskich, skrajnie prawicowych lub skrajnie lewicowych lub treści naruszających przepisy, w szczególności przepisy o ochronie młodzieży i umowę państwową o ochronie młodzieży w mediach, czy też podawania linków do tego typu materiałów na stronach internetowych osób trzecich, jak również reklamowania, oferowania lub sprzedaży produktów pornograficznych lub naruszających przepisy, w szczególności przepisy o ochronie młodzieży.
  • naruszania obowiązujących przepisów lub wzywania do naruszania przepisów, a także podawania linków do tego typu wpisów.
  • publikowania, powielania, udostępniania opinii publicznej lub rozpowszechniania treści objętych ochroną ustawową (np. poprzez prawo autorskie, prawo znaków towarowych, prawo patentowe, prawo do wzoru estetycznego lub wzoru użytkowego), jeżeli nie posiada on do tego uprawnień.
  • reklamowania, oferowania lub sprzedaży towarów lub usług.
  • organizowania lub reklamowania działalności komercyjnej i/lub sprzedaży na rzecz osób trzecich (także poprzez link), np. ogłoszenia, zawody, konkursy, loterie, transakcje wymienne, piramidy finansowe.
  • powielania lub udostępniania wizerunku innej osoby, bez istnienia pisemnej zgody tej osoby.

8.4 W razie naruszenia tych obowiązków Klient jest zobowiązany do rekompensaty za powstałą w ten sposób szkodę po stronie GIANTS, w szczególności do zwolnienia firmy GIANTS z wszelkich roszczeń osób trzecich. W tym zakresie obowiązuje § 10 niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania.

8.5 Firma GIANTS zastrzega sobie prawo do usuwania lub przeróbki wszelkich treści użytkowników bez podawania przyczyn. Nie następuje usprawiedliwienie wobec Klienta.

§ Przeniesienie praw użytkowania treści użytkownika na forum

9.1 Klient przenosi na firmę GIANTS niewyłączne, nieodpłatne, nieograniczone czasowo, kompleksowe prawo użytkowania treści użytkownika udostępnianych na forum (teksty, ilustracje, obrazy, filmy, treści generowane przez użytkownika lub mody i inne treści), w szczególności w celu powielania, rozpowszechniania, obróbki i udostępniania opinii publicznej poprzez forum. Obejmuje to także prawo do publikowania tych treści w mediach drukowanych, online, na płytach CD-ROM, dotyczy to także celów reklamowych. W odniesieniu do przeniesienia praw użytkowania treści generowanych przez użytkownika lub modów Klienta obowiązuje § 7 niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania.

9.2 Firma GIANTS jest uprawniona do usuwania treści użytkownika. Dotyczy to w szczególności treści naruszających Ogólne Warunki Korzystania oraz zasady korzystania z forum według § 8.

§ 10 Odpowiedzialność cywilna użytkowników za treści generowane przez użytkowników lub mody oraz treści użytkowników na forum; zwolnienie

10.1 Każdy Klient ponosi odpowiedzialność cywilną za zawinione przez niego naruszenie praw osób trzecich wobec nich samych oraz bezpośrednio. Każdy Klient zobowiązuje się do rekompensaty wobec firmy GIANTS za wszelkie szkody, które powstaną w wyniku zawinionego nieprzestrzegania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Korzystania.

10.2 Klient jest samodzielnie odpowiedzialny za komentarze, opinie lub uwagi wyrażane w treści użytkownika na forum, które w żadnym stopniu nie stanowią opinii firmy GIANTS. W szczególności i bez ograniczania wymiaru poprzedniej dyspozycji firma GIANTS nie może być pociągana do odpowiedzialności za komentarze, opinie lub uwagi umieszczane w treści użytkownika na forum. W tym zakresie wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność ze strony firmy GIANTS.

10.3 Firma GIANTS nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność lub ważność informacji lub elementów umieszczanych w treści użytkownika lub w usłudze online i nie może być pociągana do odpowiedzialności za straty lu szkody spowodowane korzystaniem z tych elementów.

10.4 Klient gwarantuje, że w chwili utworzenia, korzystania lub rozpowszechniania moda jest on właścicielem praw użytkowania w odniesieniu do utworzonych przez niego treści użytkownika. Ponadto Klient ręczy za to, że utworzone przez niego treści użytkownika na forum nie naruszają praw autorskich ani innych praw osób trzecich.

10.5 Klient zwalnia firmę GIANTS od wszelkich roszczeń dochodzonych przez innych klientów lub pozostałe osoby trzecie wobec GIANTS z powodu naruszenia ich praw przez treści użytkownika lub inne treści umieszczone przez Klienta lub z powodu naruszenia innych obowiązków. Klient przejmuje w tym zakresie także koszty niezbędnej obrony prawnej firmy GIANTS włącznie z wszelkimi kosztami sądowymi i adwokackimi. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli Klient nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa.

§ 11 Czas świadczeń

11.1 Wszelkie terminy i okresy uważane są za obowiązujące tylko wówczas, gdy zostały przez GIANTS wyraźnie potwierdzone na piśmie. Inaczej są niezobowiązujące.

11.2 Zdarzenia będące działaniem siły wyższej, które jednej ze stron istotnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie świadczenia lub zobowiązania, uprawniają tę stronę do przedłużenia terminu wykonania danego świadczenia lub zobowiązania o czas trwania przeszkody i stosowny czas potrzebny następnie do rozruchu. Strajki w przedsiębiorstwach stron umowy lub w przedsiębiorstwach należących do osób trzecich lub podobne okoliczności, które pośrednio lub bezpośrednio dotykają stron umowy, są traktowane na równi z siłą wyższą.

§ 12 Rozliczenie roszczeń, prawo zastawu na rzeczy do czasu uregulowania należności, pogorszenie sytuacji majątkowej Klienta

12.1 Klient jest uprawniony do rozliczenia swoich roszczeń do GIANTS z roszczeniami GIANTS tylko wówczas, gdy jego roszczenia do GIANTS są uznane, niekwestionowane lub potwierdzone prawomocnym tytułem prawnym.

12.2 Klient ma prawo do zastawu na rzeczy tylko wówczas, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku prawnego.

§ 13 Zakłócenia w świadczeniach i rękojmia

13.1 Jeżeli pobrana z website lub ze sklepów internetowych, Stores, gra lub jej mobilna aplikacja okaże się wadliwa, wówczas Klientowi przysługują roszczenia z uregulowanej ustawowo rękojmi. O ile warunki użytkowania nie stanowią inaczej, to wykluczone są dalej idące roszczenia Klienta – niezależnie od ich przyczyn prawnych. Firma GIANTS nie odpowiada zwłaszcza za szkody, które nie powstały na pobranej grze jako przedmiocie dostawy, ani za utracone zyski lub inne szkody majątkowe Klienta.

13.2 GIANTS nie gwarantuje stałej dyspozycyjności gier, zwłaszcza nie odpowiada za opóźnienia technicznego rodzaju, na które GIANTS nie ma wpływu. Nie gwarantuje się, że zamówione gry dotrą do Klienta w określonym czasie.

13.3 Jeżeli jakaś gra okaże się wadliwa, to Klient może żądać jako dalszego ciągu wykonania umowy usunięcia wad lub dostarczenia gry bez wad. GIANTS może ten dalszy ciąg wykonania umowy uzależnić od tego, że Klient zapłaci jakąś część ustalonego wynagrodzenia, stosowną i należną przy uwzględnieniu danej wady. GIANTS może odmówić realizacji wybranego rodzaju dalszego ciągu wykonania umowy, jeżeli ten rodzaj wykonania umowy miałby powodować nieproporcjonalnie wysokie koszty.

13.4 Jeżeli dwukrotna naprawa przez GIANTS skończy sie fiaskiem, jeżeli GIANTS odmówi realizacji obydwu rodzajów dalszego wykonania umowy lub jeżeli GIANTS nie wykona umowy w ustalonym przez Klienta i stosownym terminie, wówczas Klient ma do dyspozycji prawa wynikające z uregulowanej ustawowo rękojmi (redukcja ceny, odstąpienie od umowy, zwrot poniesionych nakładów lub odszkodowanie zamiast świadczenia). Prawa Klienta do odstąpienia od umowy lub otrzymania odszkodowania zamiast świadczenia są wykluczone, gdy wada gry jest tylko nieistotna.

13.5 Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu wad, jeżeli wady polegają na tym, że Klient zakupił grę nie pasującą do jego urządzenia końcowego, tzn. Klient nie posiada odpowiedniego sprzętu, hardware lub oprogramowania, software, umożliwiającego korzystanie z gry.

§ 14 Odpowiedzialność, odszkodowanie

14.1 GIANTS i związani z GIANTS oferenci usług telekomunikacyjnych i sieciowych nie odpowiadają za żadne szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z ich stron internetowych, zwłaszcza za to, że strony te nie funkcjonują bez przerw i bezbłędnie. Obejmuje to co następuje, jednak bez ograniczenia do podanego tu wyliczenia: rękojmię za błędy prawne, za stan nienaruszony, za zdolność rynkową lub nadawanie się do określonego celu pod względem dyspozycyjności, dokładności, wiarygodności lub treści tych stron. GIANTS nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe szkody albo za szkody, będące skutkiem szkód poprzednich, nie odpowiada za utracone zyski lub przerwy w działalności gospodarczej, bazujące na korzystaniu z danych stron internetowych i zawartych tam świadczeń lub na braku możliwości korzystania z tych stron i zawartych tam świadczeń. Obowiązuje to także wówczas, gdy GIANTS został poinformowany o możliwości takich szkód.

14.2 GIANTS nie ponosi odpowiedzialności zwłaszcza za treści lub zdolność funkcjonowania, bezbłędność lub zgodność z prawem stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki z website GIANTS. Wcześniejsze sprawdzanie stron internetowych nie jest wymagane przy stosowaniu linków.

14.3 Odnośnie utraty lub zniszczenia danych u Klienta, GIANTS odpowiada tylko do wysokości typowych kosztów ich odtworzenia, powstających mimo regularnego zabezpieczania danych zgodnie z aktualnym stanem techniki.

14.4 GIANTS nie przyjmuje odpowiedzialności i nie odpowiada zwłaszcza za ewentualne szkody powstałe na skutek obcego oddziaływania na system Klienta lub przy operacji przesyłu danych od Klienta do GIANTS lub od GIANTS do Klienta.

14.5 Odpowiedzialność GIANTS, gdyby w ogóle zaistniała mimo uregulowań zawartych powyżej, ogranicza się w każdym wypadku do szkód spowodowanych przez firmę GIANTS, jej przedstawicieli ustawowych lub pomocników umyślnie lub na skutek poważnego niedbalstwa lub przez naruszenie jakiegoś istotnego dla stosunku umownego obowiązku głównego. Odszkodowanie jest ograniczone do przewidywalnej, typowo występującej szkody, o ile firma GIANTS nie zostanie obciążona naruszeniem umowy spowodowanym umyślnie lub w wyniku poważnego niedbalstwa. Powyższe nie narusza kwestii odpowiedzialności za zawinione narażenie życia, obrażenie ciała lub naruszenie zdrowia. Dotyczy to także wynikającej z ustawy obowiązkowej odpowiedzialności za produkt.

14.6 Poza tym wykluczona jest wszelka odpowiedzialność GIANTS odnośnie odszkodowań, niezależnie od przyczyny prawnej.

§ 15 Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność Klienta

15.1 Jeżeli osoba trzecia korzysta z gier GIANTS bez zezwolenia i bez upoważnienia do ich pobrania i użytkowania gier i czyni to z przyczyn, za które jest odpowiedzialny Klient, to Klient jest zobowiązany do zwrotu firmie GIANTS ewentualnych kosztów i/lub roszczeń odszkodowawczych, które z tego wynikną. To zobowiązanie powstaje Klientowi także w stosunku do osób trzecich, posiadających stosowne prawa.

15.2 Klient nie ma prawa naruszać funkcjonalności i bezpieczeństwa świadczeń (usług i serwisu) firmy GIANTS w jakiejkolwiek formie. Obejmuje to między innymi: (a) dostęp do danych, które nie są przeznaczone dla Klienta, (b) próby ominięcia względnie naruszenia funkcjonalności i bezpieczeństwa GIANTS website, technologii, oprogramowania lub pozostałych komponentów (c) obejścia i/lub usuwania zabezpieczeń GIANTS przed kopiowaniem. GIANTS zastrzega sobie prawo karnego i cywilno-prawnego ścigania wszelkich naruszeń tego rodzaju.

§ 16 Ochrona danych

Informacje dotyczące rodzaju, zakresu, miejsca i celu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania przez GIANTS danych osobowych potrzebnych do realizacji zamówień oraz informacje odnośnie prawa Klienta do otrzymania stosownych informacji i prawa do sprostowania, zablokowania i wykasowania danych znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych

§ 17 Ustawowe obowiązkowe informacje o firmie oferenta

GIANTS Software GmbH, reprezentowana jest przez prowadzących jej interesy menedżerów [Christian Ammann, Stefan Geiger, Thomas Frey i Renzo Thönen], siedziba: Meierhofweg 5, 8454 Buchberg, Szwajcaria (Switzerland), sąd rejestrowy i numer wpisu w rejestrze: CHE-114.343.530, identyfikator płatnika podatku obrotowego: [CH 699 603]

Stan: październik 2016

(*) Uwaga tłumacza: GmbH to w języku niemieckim skrót oznaczający spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, podobnie jak w polskim sp.z o.o.

Social Media

Strona oraz urządzenia mobilne korzystają z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.