Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności firmy GIANTS Software GmbH („GIANTS”, „my”). Za pośrednictwem naszych witryn internetowych („witryna internetowa”) udostępniamy informacje oraz możliwość pobrania gier elektronicznych w ramach naszego sklepu („sklep”) (łącznie: „usługi”). Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych informujemy Państwa, jakie dane osobowe gromadzimy, gdy korzystają Państwo z naszych usług oraz w jakim celu je wykorzystujemy. Ponadto informujemy o przysługujących Państwu prawach. Odpowiedzialność za ochronę i przetwarzanie danych osobowych jest dla nas ważna. Państwa dane są chronione za pomocą różnych środków technicznych i umownych przed nieuprawnionym dostępem oraz utratą. W tym celu stosujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne. W przypadku gdy łącza prowadzą do witryn internetowych stron trzecich, prosimy mieć na uwadze, że przedsiębiorcy ci udostępniają własne oświadczenia o ochronie danych, które obowiązują we wskazanym zakresie. Nasze usługi oferujemy osobom, które ukończyły co najmniej 16. rok życia. W związku z tym nie gromadzimy ani nie przetwarzamy w sposób świadomy danych osób poniżej 16. roku życia.

I. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych, jest:

GIANTS Software GmbH
Wiesenstrasse 19
8952 Zürich-Schlieren
Szwajcaria

II. Imię i nazwisko oraz adres przedstawiciela w Unii Europejskiej

Jan-Hendrik Pfitzner, GIANTS Software GmbH, Wiesenstrasse 19, 8952 Zürich-Schlieren, Szwajcaria

III. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Co do zasady gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które użytkownik przekazuje podczas korzystania z naszej witryny internetowej lub z usług odpłatnych. Dane osobowe to dane zawierające informacje na temat powiązań osobistych lub rzeczowych. Podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem naszej witryny internetowej użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail oraz dane dotyczące płatności.

Również na potrzeby odpowiedzi na zapytania lub obsługi użytkownika czasami konieczne jest pozyskanie jego danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail oraz numer telefonu.

Oprócz tego gromadzimy dane w ramach dobrowolnego udziału w ankietach i wysyłania zapytań. Dane osobowe przekazujemy wyłącznie współpracującym z nami firmom lub zewnętrznym usługodawcom, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub dozwolone na mocy prawa, w szczególności w celu wykonania umowy, realizacji płatności oraz ochrony innych użytkowników lub ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwowego bądź publicznego, lub ścigania czynów karalnych.

Podlegające ochronie interesy użytkownika są uwzględniane zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych.

Wszystkie te dane traktujemy poufnie oraz z uwzględnieniem ustawowych przepisów o ochronie danych. Co do zasady nie przekazujemy tego rodzaju informacji stronom trzecim bez zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane do zawarcia i wykonania umowy, realizacji zapytania lub obsługi użytkownika albo dopuszczalne na mocy ustawowych przepisów o ochronie danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku gdy procesy przetwarzania danych osobowych wymagają zgody osoby, której dane dotyczą, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności użytkownika nie przeważają nad wspomnianymi interesami, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług. Obejmuje to również przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz stabilności i bezpieczeństwa operacyjnego naszych systemów, a także do celów rozliczeniowych. Przetwarzamy dane, aby wesprzeć użytkownika w przypadku zapytań dotyczących wsparcia. Dane są również przetwarzane w celu wykrywania niewłaściwego korzystania z naszych usług, np. oszustw, oraz w celu zapobiegania takim przypadkom. Celem przetwarzania danych jest również pozyskanie nowych klientów oraz wyświetlanie reklam, które naszym zdaniem odpowiadają zainteresowaniom użytkownika.

4. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy osiągnięty zostanie cel ich przechowywania. Dane mogą być również przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

5. Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy – w racjonalnie uzasadnionym zakresie – działania mające zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych użytkownika oraz ich nieuprawnionemu wykorzystywaniu lub fałszowaniu, a także służące ograniczeniu powiązanego ryzyka. Mimo to udostępnianie danych osobowych – osobiście, drogą telefoniczną lub przez internet – zawsze wiąże się z ryzykiem i żaden system technologiczny nie gwarantuje pełnego wykluczenia możliwości manipulowania nim lub sabotażu.

Dane pozyskane od użytkownika przetwarzamy zgodnie z krajowym i europejskim prawem ochrony danych. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do zachowania tajności danych oraz przeszli odpowiednie szkolenie w tym zakresie. Dane użytkownika są przekazywane z wykorzystaniem procedury szyfrowania SSL.

IV. Udostępnianie usług i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasz system rejestruje automatycznie dane i informacje o systemie komputerowym komputera wywołującego stronę. Gromadzone są przy tym następujące dane:

 • protokół internetowy i jego wersja, typ żądania, kod statusu,
 • wywołany adres URL / strona / plik,
 • adres IP,
 • adres URL witryny internetowej, z której plik został wywołany,
 • data i godzina dostępu,
 • typ przeglądarki i system operacyjny oraz informacje dotyczące sprzętu,
 • ilość przesłanych danych,
 • status dostępu (przekazano plik, plik nie został odnaleziony itd.),
 • czas trwania i częstotliwość korzystania,
 • analizy modów.

Powyższe dane są zapisywane również w plikach dziennika naszego systemu.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić wyświetlenie usług na komputerze użytkownika. W tym celu niezbędne jest zapisanie adresu IP użytkownika na czas trwania sesji. Zapis w plikach dziennika ma na celu zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania usług. Dodatkowo dane te służą nam do optymalizacji usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Przechowywanie danych po zakończeniu sesji ma na celu zwalczanie oszustw (np. oszustw płatniczych, łamania reguł gry poprzez używanie kilku kont przez tę samą osobę) oraz zapewnienie bezpieczeństwa IT (np. ochrony przed atakami DDoS). Zbiory danych są analizowane wyłącznie w celach statystycznych.

Pliki dziennika usuwamy po czternastu dniach. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania adresów IP i plików dziennika przez określony czas również po zakończeniu korzystania z naszych usług. Takie działanie ma na celu w szczególności zapobieżenie ewentualnym przypadkom nadużycia lub ich wyjaśnienie oraz zapewnienie możliwości przekazania danych organom ścigania, jeżeli zajdzie taka konieczność, lub usunięcie błędów. Ponadto każda inna analiza danych odbywa się, w miarę możliwości, w formie zanonimizowanej. Po upływie okresu przechowywania danych adres IP i pliki dziennika zostają całkowicie usunięte, chyba że zastosowanie mają ustawowe obowiązki przechowywania lub toczą się konkretne postępowania karne lub procedury dochodzenia nieuzasadnionego użycia. Cele te obejmują również nasz prawnie uzasadniony i nadrzędny interes dotyczący przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

5. Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia usług i ich zapis w plikach dziennika są bezwzględnie konieczne do zagwarantowanie możliwie bezproblemowego funkcjonowania naszych usług. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

V. System wsparcia

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej witrynie internetowej działa system zgłoszeń drogą mailową, które należy wysyłać na adres support@giants-software.de. Można go wykorzystywać do nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, wprowadzone dane zostaną nam przekazane i zapisane. Dotyczy to następujących danych:

nagłówek wiadomości e-mail (np. serwer, z którego wysyłana jest wiadomość, ew. klient wiadomości e-mail itd.),
adres e-mail,
treść wiadomości.
Oprócz tego rejestrowany jest czas wysłania.
Przebieg czatu (w przypadku korzystania z czatu)

W związku z powyższym dane nie są przekazywane stronom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia zapytania.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku zgody udzielonej przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazywanych w związku z przesłaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem nawiązania kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkowo podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

WPrzetwarzanie danych osobowych służy nam wyłącznie do nawiązania kontaktu. W przypadku skontaktowania się e-mailem stanowi to również wymagany, prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych. Inne dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłki mają na celu zapobieżenie nadużywaniu formularza kontaktowego oraz zapewnić bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych.

4. Czas przechowywania

Dane zostaną usunięte, jak tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone, jednak najpóźniej jeden miesiąc po realizacji zapytania.

5. Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku nawiązania z nami kontaktu użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych. W takiej sytuacji korespondencja nie może być kontynuowana. W takim przypadku wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane podczas nawiązywania kontaktu, są usuwane.

VI. Pliki cookie, web beacons itd.

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Pliki cookie

Wykorzystujemy tak zwane pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika. Są to technologie, za pomocą których można gromadzić określone, specyficzne dla użytkownika ustawienia i informacje techniczne, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Korzystamy z plików cookie, aby zapewnić naszym użytkownikom jak największą użyteczność naszych usług. Niektóre elementy naszych usług wymagają możliwości identyfikacji użytkowników. Korzystamy również z plików cookie, które umożliwiają analizowanie aktywności użytkowników. Pliki cookie są zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Wyróżnia się stałe pliki cookie, które pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika przez dłuższy czas, oraz sesyjne pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika tymczasowo i zostają usunięte po zamknięciu strony internetowej.

Wykorzystujemy niezbędne pliki cookie, funkcyjne pliki cookie oraz pliki cookie dotyczące wydajności.

Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do korzystania z naszych usług. Bez tych niezbędnych plików cookie możemy nie mieć możliwości udostępnienia użytkownikowi określonych usług lub funkcji albo wyświetlanie usług może przebiegać z błędami.

Funkcyjne pliki cookie. Funkcyjne pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie wstępnych ustawień użytkownika oraz udostępnienie użytkownikowi rozszerzonych i lepiej dostosowanych funkcji, np. indywidualne dostosowanie usług, ponowne rozpoznawanie, czy pytaliśmy już użytkownika o konkretne rzeczy albo czy użytkownik pytał o inne usługi. Wszystkie te funkcje pomagają nam w doskonaleniu usług oferowanych użytkownikowi.

Pliki cookie dotyczące wydajności. Pliki cookie dotyczące wydajności czasami nazywane są również analitycznymi plikami cookie i gromadzą informacje dotyczące korzystania z usług przez użytkownika, a nam umożliwiają poprawę funkcjonowania usług. Pliki cookie dotyczące wydajności pokazują na przykład, które strony są najczęściej odwiedzane, jak wygląda cała struktura korzystania z usług, a także pomagają nam w wykrywaniu problemów związanych z korzystaniem z usług oraz w stwierdzeniu, czy nasza reklama jest skutecznie wyświetlana.

Tutaj można znaleźć listę stosowanych przez nas plików cookie.

 • PHPSESSID / sesyjny plik cookie, użytkowy plik cookie

Tutaj można znaleźć listę plików cookie stosowanych przez strony trzecie.

 • • Olark Live Chat / Support Service (pliki cookie; _ok, _okbk, _okdetect, _oklv, hblid, olfsk, wcsid i _hstc, _ga, _vwo_uuid_v2, ajs_anonymous_id, ajs_group_id, ajs_user_id, amplitude_id_*olark.com, hubspotuk, mdn_anonymous_id), więcej informacji na ten temat jest dostępnych pod adresem: https://www.olark.com/help/cookies.
 • Google Analytics (pliki cookie __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz), usługi Google (1P_JAR, APISID, CONSENT, DV, HSID, NID, OGPC, SAPISID, SID, SIDCC, SSID)

Na początku korzystania z naszych usług użytkownik zostaje poinformowany o stosowaniu plików cookie. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były zapisywane na jego urządzeniu, chciałby usunąć zapisane pliki cookie lub otrzymywać informacje o ich zapisaniu, może odpowiednio dopasować ustawienia swojej przeglądarki lub swojego urządzenia mobilnego. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w informacjach technicznych przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji naszych usług mogą nie być w pełni dostępne.

Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług za pośrednictwem stron trzecich, strony te mogą stosować pliki cookie. Nie mamy na to żadnego wpływu. W takiej sytuacji należy przestrzegać wytycznych stron trzecich w zakresie ochrony danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania plików cookie niezbędnych ze względów technicznych jest ułatwienie użytkownikowi korzystania z naszych usług. Niektóre funkcje naszych usług nie mogą zostać udostępnione bez użycia plików cookie. Dane dotyczące użytkownika, które zostały zgromadzone za pomocą plików cookie niezbędnych ze względów technicznych nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Wykorzystywanie analitycznych plików cookie służy poprawie jakości naszych usług i ich treści. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi, i w ten sposób możemy nieustannie optymalizować naszą ofertę. Cele te obejmują również nasz prawnie uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Czas przechowywania, prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Pliki cookie są zapisywane na urządzeniu użytkownika i przekazywane przez niego do nas. Dlatego użytkownik ma pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej lub w urządzeniu mobilnym użytkownik może zablokować lub ograniczyć stosowanie plików cookie. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdej chwili. Może to nastąpić również automatycznie. W przypadku zablokowania stosowania plików cookie użytkownik może nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszych usług w pełnym zakresie.

VII. Google Tag Manager

Google Tag Manager to produkt firmy Google. Firma odpowiedzialna za Europę to Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługa Tag Manager to pomocny program marketingowy do śledzenia zachowań użytkowników, dlatego pragniemy poinformować o nim w naszej polityce prywatności.

Google Tag Manager to narzędzie do organizacji danych, pozwalające na zarządzanie tagami witryny i ich centralne zintegrowanie za pomocą interfejsu użytkownika. Tagi to fragmenty kodu zapisujące na przykład działania użytkowników. Tagi są często ustalane przez wewnętrzne produkty Google, takie jak Google Ads lub Google Analytics. Mogą być następnie zintegrowane i zarządzane przez inne firmy korzystające z usługi Tag Manager. Można je na przykład wykorzystywać do zbierania danych z przeglądarki, przesyłania danych do narzędzi marketingowych, ustawiania plików cookies itp. (W wielu witrynach)

Tagi nie ustawiają plików cookies, ale nimi zarządzają, tzn. przesyłają je do różnych narzędzi analitycznych, co oznacza, że firma Google otrzymuje jedynie anonimowe dane.

Użycie usługi Google Tag Manager wymaga zgody użytkowników. Uzyskujemy ją poprzez nasze wyskakujące okno informujące o plikach cookies, w oparciu o artykuł 6, paragraf 1a RODO, co pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych.

Mamy uzasadniony interes (artykuł 6, paragraf 1f RODO), by korzystać z usługi Google Tag Manager.

Zapraszamy również do lektury polityki prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy

VIII. Google Analytics

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tzn. interesu polegającego na analizie, optymalizacji i zarządzaniu naszą ofertą internetową w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieciowej udostępnianej przez „Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland”(„Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Google posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny sposobu korzystania z naszej oferty internetowej przez użytkowników, do sporządzania raportów dotyczących działań w ramach niniejszej witryny internetowej oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z korzystaniem z tej oferty internetowej oraz z internetu. W tym procesie na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile użytkowników opatrzone pseudonimami.

Używamy narzędzia Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć gromadzenia plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień przeglądarki. Ponadto użytkownik może uniknąć gromadzenia przez Google danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego z oferty internetowej oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości zmiany ustawień i wniesienia sprzeciwu znajduje się w witrynach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych w celach reklamowych”), http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google w celu prezentowania reklam użytkownikowi”).

IX. Amazon Pixel

Korzystamy z usług analizy sieciowej Amazon Conversion Pixel i Amazon Remarketing Pixel udostępnianych przez Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave, North Seattle, WA, USA. Kiedy użytkownik odwiedza tę witrynę internetową, Amazon otrzymuje informację, że użytkownik wywołał naszą witrynę internetową. W tym celu Amazon wywołuje tak zwany web beacon (niewidoczne grafiki) oraz umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. Do firmy Amazon przekazywane są przy tym dane wymienione w punkcie „Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej” niniejszego oświadczenia. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach tej usługi nie jest łączony z innymi danymi firmy Amazon. Amazon wykorzystuje umieszczony plik cookie do rozpoznawania użytkownika w innych witrynach internetowych, w aplikacjach oraz w ramach usług Amazon oraz do wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych reklam. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej witryny internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może uniemożliwić rejestrację i przetwarzanie przez Amazon danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej poprzez kliknięcie poniżej wskazanego łącza oraz zaznaczenie odpowiedniego ustawienia „Wyłącz personalizację reklamy wyświetlanej przez Amazon dla tej przeglądarki internetowej”: https://www.amazon.de/adprefs. Zostanie wówczas umieszczony w przeglądarce użytkownika plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych przez Amazon Pixel podczas wizyty w tej witrynie internetowej. Taki sprzeciw obowiązuje do czasu, aż użytkownik usunie plik cookie opt-out. Więcej informacji na temat zapisywania danych przez Amazon można znaleźć pod adresem: http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.

Nie mamy wpływu na zapisywane dane ani nie znamy pełnego zakresu zapisywania danych. Dane te są przesyłane do USA i tam analizowane. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania, a także więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w tym zakresie i możliwości dokonywania ustawień służących ochronie sfery prywatnej użytkownika można znaleźć – oprócz wyżej wspomnianego oświadczenia o ochronie danych – również tutaj: Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r. l. oraz Amazon Media EU S.à.r. l.; wszystkie trzy spółki mają swoją siedzibę pod adresem 5, Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg; e-mail: ad-feedback@amazon.de. Amazon.de GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 Monachium, pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie.

X. TikTok, Reddit, Snap

Korzystamy z kodu TikTok Pixel, Reddit Pixel i Snap Pixel, by zrozumieć i śledzić zachowanie osób odwiedzających naszą witrynę. W ramach tego, powyższe fragmenty kodu zbierają informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę lub urządzeniach, z których korzystają (tak zwane dane zdarzenia).

Narzędzia reklamowe zostały stworzone przez:

TikTok Pixel

 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland
 • TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londyn, WC2B 6NH, Wielka Brytania

Reddit Pixel

 • Reddit Corporation, 548 Market St, San Francisco, CA 94104, USA

Snap Pixel

 • Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, USA

Dane zdarzenia zbierane przez kod Pixel są wykorzystywane do dostosowywania naszych reklam, ulepszania ich wyświetlania oraz ich personalizacji. W tym celu dane zdarzeń zebrane przez kod Pixel na naszej witrynie są przekazywane do usługi Google Ads.

Niektóre z tych danych są przechowywane na urządzeniach użytkowników. Kod Pixel korzysta także z plików cookies, które przechowują dane na urządzeniach użytkowników. Przechowywanie informacji przez kod Pixel lub dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniach użytkowników ma miejsce jedynie przy ich zgodzie.

Podstawą prawną zbierania i przekazywania danych osobowych jest artykuł 6, paragraf 1a RODO. Zbieranie i przekazywanie danych zdarzeń jest wykonywane przez nas i kod Pixel w ramach wspólnej kontroli.

Firmy TikTok, Reddit i Snap przetwarzają swoje dane w USA oraz innych krajach. Podstawą prawną przetwarzania danych w państwach trzecich (poza UE, w szczególności USA), firmy korzystają z tak zwanych standardowych klauzul umownych (artykuł 46 (2) i (3) RODO). Te szablony mają na celu zapewnienie dotrzymania przez państwa trzecie europejskich standardów ochrony danych, jeśli przechowywane są w nich dane osobiste. Firmy TikTok, Reddit i Snap zobowiązują się poprzez to na dotrzymanie wymagań zgodności.

Kod Pixel ma wyłączną kontrolę nad dalszym przetwarzaniem przekazanych danych zdarzeń. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobistych, włącznie z podstawą prawną przetwarzania i możliwościami egzekwowania praw użytkowników można znaleźć na stronach warunków przetwarzania danych każdej z firm:

TikTok: https://ads.tiktok.com/i18n/official/article?aid=300871706948451871

Reddit: https://redditinc.force.com/helpcenter/s/article/Advertiser-Measurement-Program-Terms Punkt 3

Snap: https://snap.com/pl-PL/terms/standard-contractual-clauses

XI. Facebook Pixel

Na naszej witrynie korzystamy z kodu Facebook Pixel. Pozwala to firmie Facebook na śledzenie działań użytkowników na naszej witrynie poprzez reklamy Facebook Ads oraz, na przykład, przy zakupie produktu na naszej witrynie. Pliki cookies są kontrolowane przez Facebook Pixel. Pozwala to firmie Facebook na dopasowanie danych użytkowników (danych klientów, np. adresu IP lub ID użytkownika) do ich danych kont Facebooka. Te dane są anonimowe i niedostępne dla nas.

Facebook Pixel pozwala nam na wyświetlanie produktów dla osób, które są nimi również zainteresowane, a przez to dostosowanie reklam do życzeń i zainteresowań naszych użytkowników. Oznacza to, że użytkownicy Facebooka (o ile zezwolili na spersonalizowane reklamy) widzą odpowiednie reklamy. Ponadto, firma Facebook korzysta z danych do analizy i własnych usług reklamowych.

Uwaga: W obrębie Facebooka możliwe jest dostosowanie ustawień reklam przez użytkowników.

https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/

Firma Facebook przetwarza swoje dane w USA oraz innych krajach. Podstawą prawną przetwarzania danych w państwach trzecich (poza UE, w szczególności USA), firma Facebook korzysta z tak zwanych standardowych klauzul umownych (artykuł 46 (2) i (3) RODO). Te szablony mają na celu zapewnienie dotrzymania przez państwa trzecie europejskich standardów ochrony danych, jeśli przechowywane są w nich dane osobiste. Firma Facebook zobowiązuje się poprzez to na dotrzymanie wymagań zgodności.

Zasad przetwarzania danych przez firmę Facebook, spełniające standardowe klauzule umowe, można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

XII. Obecność w mediach społecznościowych i integracja usług stron trzecich

Jesteśmy obecni w sieciach i na platformach społecznościowych, aby komunikować się z klientami, interesantami i użytkownikami aktywnie działającymi w tych sieciach i na tych platformach oraz informować ich tam o naszych usługach. Podczas wywoływania poszczególnych sieci i platform obowiązują warunki handlowe oraz wytyczne w zakresie przetwarzania danych określone przez danego operatora. O ile nasza Polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników w przypadku gdy użytkownicy kontaktują się z nami za pośrednictwem sieci i platform społecznościowych, np. komentują nasze treści online lub wysyłają do nas wiadomości. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tzn. interesu polegającego na analizie, optymalizacji i zarządzaniu naszą ofertą internetową w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) umieszczamy w ramach naszej oferty internetowej łącza do tych usług stron trzecich.

Integracja treści stron trzecich zawsze wymaga, by wykorzystywały one adres IP użytkownika, ponieważ inaczej nie byłyby w stanie przesyłać treści do przeglądarki użytkownika. W związku z tym adres IP jest niezbędny w celu prezentacji tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Oprócz tego zewnętrzni dostawcy mogą wykorzystywać tak zwane tagi pikselowe (niewidoczne grafiki, nazywane również „web beacons”) do celów statystycznych i marketingowych. Tagi pikselowe służą do analizowania informacji dotyczących aktywności użytkowników na stronach tej witryny internetowej. Informacje poddane pseudonimizacji mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika oraz mogą zawierać, między innymi, informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, witryn, z których nastąpiło przekierowanie, czasu wyświetlania danej strony, jak również inne informacje dotyczące korzystania z oferty internetowej, a także mogą być łączone z tego rodzaju informacjami z innych źródeł.

XIII. YouTube

W naszej witrynie internetowej korzystamy z treści wideo udostępnianych przez YouTube. YouTube jest serwisem należącym do „Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland” („Google”). W tym celu serwery Google wywołują odpowiednie treści. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany przez swoje konto Google, firma Google może łączyć jego aktywność w internecie z innymi danymi. Obowiązuje Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

XIV. Forum

W naszej witrynie internetowej użytkownik może udzielać się na forum. Również w tym celu wymagana jest rejestracja przy użyciu nazwy użytkownika oraz adresu e-mail i hasła. Użytkownik może zarejestrować się pod pseudonimem. Dane te zapisujemy wyłącznie w celu umożliwienia zalogowania się na forum. Hasło użytkownika jest zaszyfrowane, jednak zalecamy, aby nie używać takiego samego hasła w różnych witrynach internetowych. Hasło umożliwia użytkownikowi dostęp do konta na forum, dlatego użytkownik powinien pilnować swojego hasła i nie przekazywać go stronom trzecim. Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła, może skorzystać z funkcji „Nie pamiętam hasła” obsługiwanej przez oprogramowanie phpBB. W ramach tego procesu użytkownik zostaje poproszony o podanie swojej nazwy użytkownika i swojego adresu e-mail; następnie oprogramowanie phpBB generuje nowe hasło, aby użytkownik z powrotem uzyskał dostęp do swojego konta.

Za obsługę forum odpowiada dostawca phpBB Deutschland e. V., Sandweg 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen („phpBB”). phpBB generuje pliki cookie podczas wizyty na forum. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka zapisuje jako pliki tymczasowe. Dwa z tych plików cookie zawierają unikalny numer użytkownika (ID użytkownika) oraz anonimowy numer sesji (ID sesji), które phpBB automatycznie przydziela użytkownikowi. Trzeci plik cookie zostaje utworzony, jak tylko użytkownik odwiedzi określone strony, i jest wykorzystywany do gromadzenia informacji na temat treści przeczytanych przez użytkownika, aby móc zaznaczyć nieprzeczytane treści. Kolejne dane są gromadzone podczas przekazywania informacji operatorowi. Dotyczy to na przykład treści tworzonych jako gość, danych rejestrowanych podczas rejestracji oraz wiadomości sporządzonych przez użytkownika po jego rejestracji. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkownika przez operatora można znaleźć pod adresem: https://www.phpbb.com/community/ucp.php?mode=privacy.

Wykorzystywanie danych użytkownika opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ zostaje zawarta umowa w sprawie korzystania z forum. W przypadku gdy dane są wykorzystywane do doskonalenia naszych usług lub phpBB, ich wykorzystywanie jest uzasadnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W takiej sytuacji istnieje nadrzędny interes polegający na doskonaleniu usług.

XV. Giants Developer Network

Oferujemy możliwość sporządzania treści wytwarzanych przez użytkowników („User Generated Content”) za pomocą GIANTS SDK. GIANTS SDK oferuje dostęp do różnych narzędzi, za pomocą których można sporządzać i udostępniać treści wytwarzane przez użytkowników, na przykład do edytora („narzędzia”). Aby móc korzystać z narzędzi, użytkownik musi zarejestrować się w GIANTS Developer Network. W tym celu musi podać swój adres e-mail i hasło. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do administrowania GIANTS Developer Network i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Wykorzystywanie danych użytkownika opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ zostaje zawarta umowa w sprawie korzystania z GIANTS Developer Network.

XVI. ModHub

Udostępniamy platformę („ModHub”) dla treści wytwarzanych przez użytkowników, które zostały sporządzone za pomocą GIANTS SDK („User Generated Content”). GIANTS SDK oferuje dostęp do różnych narzędzi, za pomocą których można sporządzać i udostępniać treści wytwarzane przez użytkowników. Za pośrednictwem ModHub użytkownik może sam pobrać treści wytwarzane przez użytkowników. W tym celu użytkownik musi się zarejestrować oraz podać swój adres e-mail i hasło. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do administrowania ModHub i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Narzędzia przekazują adres IP do nas oraz rejestrują dostęp użytkownika do plików, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do interfejsu (API). Wykorzystywanie danych użytkownika opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ zostaje zawarta umowa w sprawie korzystania z ModHub.

XVII. AppsFlyer

Nasza aplikacja wykorzystuje technologię firmy AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105) w celach analitycznych umożliwiających pozyskanie wiedzy o tym, w jaki sposób poszczególni użytkownicy korzystają z aplikacji i wchodzą z nią w interakcję. Aby to umożliwić zbierane i przetwarzane są niektóre dane. Są nam one potrzebne do poprawy zawartości i przydatności naszych gier oraz łatwości ich użytkowania. Dane opisane powyżej nie są używane do identyfikacji pojedynczych użytkowników ani do przypisywania ich do konkretnej osoby. Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych przez AppsFlyer, zobacz politykę prywatności dostawcy usługi: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art. 6 (1) lit. f, RODO. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane przez AppsFlyer w przyszłości, możesz w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie tutaj: https://www.appsflyer.com/optout

AppsFlyer posiada certyfikat Tarczy Prywatności, gwarantujący zgodność z przepisami prawa europejskiego w zakresie ochrony danych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnUZAA0&status=Active

Nie dotyczy to gry Apple Arcade w wersji Farming Simulator 20+.

XVIII. Smart Recruiters

Na potrzeby portalu rekrutacyjnego korzystamy z usług firmy

SmartRecruiters GmbH
Wilhelmstraße 118
10963 Berlin

Firma SmartRecruiters oferuje platformę rekrutacyjną w ramach swoich usług. Użycie usługi SmartRecruiters ma miejsce zgodnie z artykułem 6 paragrafem 1 pkt 1f RODO, w związku z naszym uzasadnionym interesem ekonomicznym, polegającym na ocenie i zarządzaniu zgłoszeń w ramach systemu zarządzania rekrutacją oraz przeprowadzania wydajnego procesu rekrutacyjnego.

W związku z udostępnieniem portalu rekrutacyjnego, firma SmartRecruiters przetwarza w naszym imieniu dane osobowe wynikające z następujących działań użytkowników:

 • Odwiedzania portalu rekrutacyjnego
 • Tworzenia profilu
 • Zgłoszenia i dalszej komunikacji

Firma SmartRecruiters wypełnia standardowe klauzule umowne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności firmy SmartRecruiters: https://www.smartrecruiters.com/de/legal/candidate-privacy-policy

XIX. Wydarzenia

Podczas imprezy dokonuje się nagrań fotograficznych, wideo i/lub audio osób znajdujących się na terenie obiektu.

Biorąc udział w wydarzeniu, każdy odwiedzający wyraża zgodę na to, aby osoby odpowiedzialne za organizowane przez niego wydarzenie mogły rejestrować nagraniaudokumentowane wizualnie na podstawie uzasadnionego interesu i dla szerszej publiczności, na przykład na kanałach mediów społecznościowychlub stronach internetowych, pozytywnie o tym informując (Art. 6(1) GDPR).

XX. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są dane osobowe użytkownika, jest on osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO, i przysługują mu następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo dostępu

Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przez nas przetwarzane. Jeżeli takie przetwarzanie zachodzi, wówczas użytkownik może zażądać od administratora informacji dotyczących następujących aspektów:

 • celów, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
 • kategorii danych osobowych, jakie są przetwarzane;
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowanego okresu przechowywania danych osobowych dotyczących użytkownika lub, jeśli podanie konkretnych informacji w tym zakresie jest niemożliwe, kryteriów określania okresu przechowywania;
 • istnienia prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • istnienia prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkich dostępnych informacji dotyczących pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo do zażądania informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z tym użytkownik ma prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, o ile przetwarzane dane osobowe, które go dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania sprostowania.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W razie zaistnienia któregoś z poniższych warunków użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą:

 • jeżeli kwestionuje on prawidłowość dotyczących go danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych;
 • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, jednak użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • jeżeli użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody administratora przeważają wobec powodów użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostanie ograniczone, wówczas dane te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej bądź prawnej, lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego. Jeżeli nastąpiło ograniczenie przetwarzania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia

Użytkownik może zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które dotyczą użytkownika, o ile występuje jeden z poniższych powodów:

 • Dane osobowe dotyczące użytkownika nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zapisane lub dla których były przetwarzane w inny sposób.
 • Użytkownik wycofuje swoją zgodę, na podstawie której następowało przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, nie istnieje także inna podstawa prawna do przetwarzania danych.
 • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione powody przetwarzania lub wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe dotyczące użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych dotyczących użytkownika jest niezbędne w celu spełnienia zobowiązania prawnego zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe dotyczące użytkownika zostały zapisane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje przekazywane stronom trzecim

Jeżeli administrator opublikował dane osobowe dotyczące użytkownika i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, wówczas musi spełnić poniżej określony obowiązek. Administrator musi podjąć odpowiednie działania (również działania techniczne z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów wdrożeniowych), aby poinformować zewnętrzne przedsiębiorstwa, które pełnią funkcję administratorów o tym, że użytkownik zażądał usunięcia wszystkich odesłań do jego danych osobowych lub ich kopii.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do informacji

Jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, wówczas administrator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe dotyczące użytkownika o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach od administratora.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które go dotyczą, a które udostępnił on administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto ma on także prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W ramach wykonywania tego prawa użytkownik ma ponadto prawo do zażądania, aby dotyczące go dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie dotyczy przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO; dotyczy to także profilowania wynikającego z niniejszych przepisów. Administrator nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych dotyczących użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celu realizacji marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych w celu prowadzenia takiej reklamy; dotyczy to także profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, wówczas dotyczące go dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach. Użytkownik ma możliwość, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – do wykonania swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do wycofania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych

Użytkownik ma prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody w zakresie ochrony danych. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło do momentu wycofania zgody.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach włącznie z profilowaniem

Użytkownik ma prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – włącznie z profilowaniem – i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja

a) jest niezbędna w celu zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,
b) jest dozwolona na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega administrator i które przewidują odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, lub
c) opiera się na wyraźniej zgodzie użytkownika.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, o ile nie ma zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów użytkownika. W przypadkach, o których mowa w lit. a) i c) administrator podejmuje odpowiednie działania mające na celu ochronę praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, do których należy co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o efektach rozpatrywania skargi, włącznie z możliwością złożenia środka prawnego przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.

Social Media