Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van GIANTS Software GmbH ('GIANTS', 'we', 'wij', 'ons', 'onze'). We bieden informatie en de mogelijkheid om elektronische games te downloaden (hierna gezamenlijk 'diensten') in het winkelgedeelte ('winkel') van onze websites ('website'). Via dit privacybeleid informeren we je over het soort persoonsgegevens dat we verzamelen in de context van jouw gebruik van de diensten en over het doeleinde waarvoor we deze gebruiken. We informeren je ook over je rechten. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming en verwerking van persoonsgegevens erg serieus. We gebruiken diverse technische middelen en contractuele maatregelen om je gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en verlies. We hebben de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd. Let op: waar links naar websites van externe partijen leiden, verstrekken dergelijke bedrijven hun eigen privacyverklaringen die van toepassing zijn op het gebruik van hun websites. We bieden onze diensten uitsluitend aan individuen aan die minimaal 16 jaar oud zijn. We verzamelen dan ook niet bewust gegevens van, of verwerken gegevens van, individuen jonger dan 16 jaar.

I. Naam en adres van de controller

De controller, zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, overige nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en overige gegevensbeschermingsregelgeving, is:

GIANTS Software GmbH
Wiesenstrassee 19
8952 Zürich-Schlieren
Zwitserland

II. Naam en adres van de vertegenwoordiger in de Europese Unie

Jan-Hendrik Pfitzner, GIANTS Software GmbH, Wiesenstrasse 19, 8952 Zürich-Schlieren, Zwitserland

III. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Doel van verwerking persoonsgegevens

Uit principe verzamelen we alleen de persoonsgegevens die je ons verstrekt als je de diensten gebruikt en, indien van toepassing, wanneer je diensten gebruikt waarvoor een vergoeding moet worden betaald. Persoonsgegevens zijn gegevens met informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden. Als je een bestelling plaatst op onze website, ben je verplicht om je naam, adres, e-mailadres en betaalgegevens door te geven.

Soms moeten we je ook vragen om persoonsgegevens zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer om je vragen te verwerken of om je te kunnen helpen.

Daarnaast verzamelen we gegevens in de context van vrijwillige deelname aan onderzoeken en enquêtes. We verstrekken persoonsgegevens alleen aan samenwerkende bedrijven of externe dienstverleners wanneer dit wordt vereist of is toegestaan door de wet, in het bijzonder bij de uitvoer van contracten, voor de verwerking van betalingen, ter bescherming van andere gebruikers of om dreigingen voor de nationale of publieke veiligheid te voorkomen, en tot slot voor de gerechtelijke vervolging bij overtredingen.

Jouw legitieme belangen worden behartigd in overeenstemming met de statutaire gegevensbeschermingsregelgeving.

We behandelen al deze informatie vertrouwelijk en in naleving van de statutaire gegevensbeschermingsregelgeving. Uit principe verstrekken we dergelijke informatie niet aan externe partijen zonder jouw toestemming, tenzij dit wordt vereist voor de uitvoer van het contract, voor de verwerking van een vraag van jou, of om ondersteunende diensten aan jou te verlenen, of tenzij dit is toegestaan als gevolg van de statutaire gegevensbeschermingsregelgeving.

2. Wettelijke grond voor de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer we toestemming hebben van betrokkenen voor de verwerking van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, wordt de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op Art. 6 (1)(a) van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De wettelijke grond voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is om het contract na te leven waarvan de betrokkene deel uitmaakt, is Art. 6 (1)(b) van AVG. Dit is ook van toepassing op het verwerken van handelingen die noodzakelijk zijn voor de stappen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf zich dient te houden, geschiedt de verwerking op basis van Art. 6 (1)(b) van de AVG.

In het geval dat persoonsgegevens moeten worden verwerkt om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, geschiedt de verwerking op basis van Art. 6 (1)(b) van de AVG.

Als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een externe partij te beschermen en de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene dit belang niet overschrijven, geschiedt de verwerking op basis van Art. 6 (1)(b) van de AVG.

3. Doel van verwerking persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken gegevens om jouw gebruik van de diensten mogelijk te maken. Dit is inclusief de verwerking van persoonsgegevens teneinde gegevensbeveiliging te waarborgen, evenals de stabiliteit en operationele veiligheid van ons systeem, en voor factureringsdoeleinden. We verwerken gegevens om je te hepen met vragen voor de ondersteuning. De gegevens worden ook verwerkt om misbruik van de diensten te detecteren en misbruiken, bijvoorbeeld gebruik voor frauduleuze doeleinden. De gegevens worden verwerkt om nieuwe klanten te werven en om advertenties te presenteren waarvan wij denken dat ze inhaken op jouw interesses.

4. Wissen van gegevens en bewaarperiode

De persoonsgegevens van betrokkenen worden gewist of geblokkeerd wanneer er geen reden meer is om ze te bewaren. De gegevens kunnen ook na deze tijd nog worden bewaard indien de Europese of nationale wetgever hiertoe heeft besloten in de regelgeving van de Unie, wetten of andere wettelijke regelingen waaraan de controller zich dient te houden. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een bewaarperiode zoals vereist door de hiervoor genoemde regelgeving vervalt, tenzij gegevens bewaard moeten blijven na die tijd om een contract na te leven of uit te voeren.

5. Gegevensbeveiliging

We hebben de stappen gezet die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om ongeoorloofde toegang tot je persoonsgegevens en het ongeautoriseerde gebruik of wijzigingen aan deze gegevens te voorkomen en de gerelateerde risico's te minimaliseren. Desalniettemin kleeft er altijd een risico aan de verstrekking van persoonsgegevens, hetzij persoonlijk, via de telefoon of via internet, en de mogelijkheid van manipulatie of sabotage van technische systemen kan niet worden uitgesloten.

We verwerken de informatie die we van je verzamelen in overeenstemming met de nationale en Europese wetgeving op de gegevenbescherming. Alle werknemers dienen zich te houden aan de verplichting om gegevens vertrouwelijk te behandelen en moeten gegevensbeschermingsregelgeving naleven, en zijn hiertoe opgeleid. Je gegevens worden verzonden in versleutelde vorm met gebruikmaking van de SSL-methode.

IV. Verstrekking van de diensten en creatie van logbestanden

1. Beschrijving en doel van gegevensverwerking

Telkens als er een beroep wordt gedaan op onze diensten, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het systeem van de vragende computer. In deze context verzamelen we de volgende gegevens:

 • Internetprotocol en -versie, verzoektype, statuscode
 • URL/pagina/gevraagd bestand
 • IP-adres
 • URL van de verwijzende website waarvan het bestand werd opgevraagd
 • Datum en tijd van toegang
 • Browsertype en besturingssysteem, plus hardware-informatie
 • Aantal overgedragen gegevens
 • Toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, etc.)
 • Duur en frequentie van gebruik
 • Evaluaties van mods

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

2. Wettelijke grond van gegevensverwerking

De wettelijke grond voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 (1)(f) van de AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

Het systeem moet het IP-adres tijdelijk opslaan om de diensten te kunnen leveren aan de computer van de gebruiker. Om dit te kunnen doen, moet het systeem het IP-adres van de gebruiker opslaan voor de duur van de sessie. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de diensten te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de diensten te optimaliseren en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen. De gegevens worden ook na de sessie bewaard om fraude te voorkomen (bijvoorbeeld betalingsfraude, een overtreding van de regels van de game waarbij één persoon meerdere accounts gebruikt) en voor de IT-beveiliging (bijvoorbeeld bescherming tegen DDoS-aanvallen). Gegevenssets worden uitsluitend voor statistische doeleinden geanalyseerd.

We verwijderen logbestanden na een periode van veertien dagen. We behouden ons het recht voor om IP-adressen en logbestanden een bepaalde periode te bewaren, zelfs na afloop van het gebruik van de diensten. Dit doen we met name om gevallen van misbruik te voorkomen of onderzoeken, en, in die context, om dergelijke gegevens aan de onderzoekende instanties in individuele gevallen te overhandigen, of om bugs te verhelpen. Alle overige gegevensanalyses maken gebruik van gegevens in geanonimiseerde vorm indien mogelijk. Na afloop van deze periode worden het IP-adres en de logbestanden volledig verwijderd, tenzij deze informatie bewaard moet blijven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of tenzij specifiek onderzoek door de handhavende instanties of onderzoeken naar misbruik lopend zijn. Deze doeleinden reflecteren ook ons wettelijke en doorslaggevende belang in de gegevensverwerking in overeenstemming met Art, 6 (1)(f) van de AVG.

4. Bewaarperiode

Gegevens worden verwijderd wanneer deze niet meer nodig zijn om het doel van de verzameling ervan te verwezenlijken.

5. Bezwaar- en verwijderingsopties

De verzameling van gegevens voor de verlening van de diensten en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de diensten met zo min mogelijk onderbrekingen kunnen worden verleend. Gebruikers hebben dientengevolge geen recht op bezwaarmaking.

V. Ondersteuningssysteem

1. Beschrijving en doel van gegevensverwerking

In de context van onze diensten bieden we een supportticket-systeem aan dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar support@giants-software.de. Wanneer gebruikers deze optie gebruiken, worden de ingevoerde gegevens overgedragen naar en opgeslagen door ons. Deze gegevens bestaan uit:

E-mailkop (bijvoorbeeld de server waarvandaan de gegevens worden verzonden, e-mailclient (zoals van toepassing), etc.)
E-mailadres
Inhoud van het bericht
We noteren ook de tijd waarop het bericht is verzonden.
Chatrecord (als de chatfunctie wordt gebruikt)

De in deze context verzamelde gegevens worden niet aan externe partijen verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de vraag de verwerken.

2. Wettelijke grond van gegevensverwerking

Wanneer de gebruiker zijn/haar toestemming heeft gegeven, geschiedt gegevensverwerking op basis van Art. 6 (1)(a) van de AVG.

De verwerking van gegevens die worden overgedragen in de context van het sturen van een e-mail, geschiedt op basis van Art. 6 (1)(a) van de AVG. Als het doel van het contact per e-mail is om een contract tot uitvoer te brengen, geschiedt de gegevensverwerking eveneens op basis van Art. 6 (1)(a) van de AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

We verwerken de persoonsgegevens uitsluiten om de e-mail te verwerken. Wanneer gebruikers contact met ons opnemen via e-mail, weerspiegelt dit ook ons noodzakelijke wettelijke belang in de verwerking van de gegevens. Alle overige verwerkte persoonsgegevens terwijl de e-mail wordt verzonden worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Bewaarperiode

Gegevens worden verwijderd wanneer deze niet meer nodig zijn om het doel van de verzameling ervan te verwezenlijken, maar op zijn laatst een maand nadat de vraag is afgehandeld.

5. Bezwaar- en verwijderingsopties

Gebruikers kunnen hun toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Wanneer gebruikers contact met ons opnemen, kunnen ze te allen tijde bezwaarmaken tegen het feit dat hun persoonsgegevens worden opgeslagen. In dat geval kan de correspondentie verder niet plaatsvinden. Alle persoonsgegevens die waren opgeslagen in de context van de gebruiker die contact met ons opneemt, worden in dit geval verwijderd.

VI. Cookies, webbakens, etc.

1. Beschrijving en doel van gegevensverwerking

Cookies

We gebruiken 'cookies', dat zijn tekstbestanden of pixels die worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Cookies zijn technologieën die worden gebruikt om bepaalde gebruikersspecifieke instellingen en technische informatie waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd te verzamelen. We gebruiken cookies om onze diensten gebruikersvriendelijker te maken. Sommige onderdelen van onze diensten vereisen de mogelijkheid om de gebruiker te identificeren. We gebruiken ook cookies waarmee we gebruikersgedrag kunnen analyseren. Cookies worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Er zijn permanente cookies, die voor onbepaalde tijd op je apparaat blijven staan, en sessiecookies, die tijdelijk op je apparaat worden opgeslagen en worden verwijderd nadat de diensten zijn beëindigd.

We gebruiken essentiële cookies, functionele cookies en prestatiecookies.

Essentiële cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om de diensten te kunnen gebruiken. Zonder deze essentiële cookies kunnen we bepaalde diensten of functies mogelijk niet beschikbaar stellen aan je, of is de levering van de diensten niet foutenvrij.

Functionele cookies. Met functionele cookies kunnen we je standaardinstellingen bepalen en verbeterde functies aanbieden die beter inspelen op je behoeften. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de diensten personaliseren en achterhalen of we je bepaalde vragen hebben gesteld, of dat jij hebt gevraagd om bepaalde diensten. Al deze functies zorgen ervoor dat wij de diensten voor jou kunnen verbeteren.

Prestatiecookies. Prestatiecookies worden ook wel analytische cookies genoemd en verzamelen informatie over jouw gebruik van de diensten. We kunnen er het functioneren van de diensten mee verbeteren. Prestatiecookies laten ons bijvoorbeeld zien welke pagina's het meest worden gebruikt en hoe het volledige gebruikspatroon van de diensten eruit ziet. Ze helpen ons ook om problemen op te sporen in relatie tot het gebruik van de diensten en om te bepalen of onze advertenties effectief worden weergegeven.

Hieronder volgt een lijst met de cookies die door ons worden geplaatst:

 • PHPSESSID /sessiecookie, gebruikscookie

Hieronder volgt een lijst met de cookies die door externe partijen worden geplaatst:

 • Olark Live Chat/ondersteuning (cookies; _ok, _okbk, _okdetect, _oklv, hblid, olfsk, wcsid en _hstc, _ga, _vwo_uuid_v2, ajs_anonymous_id, ajs_group_id, ajs_user_id, amplitude_id_*olark.com, hubspotuk, mdn_anonymous_id); meer informatie hierover vind je hier: https://www.olark.com/help/cookies.
 • Google Analytics (cookies __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz), Google Services (1P_JAR, APISID, CONSENT, DV, HSID, NID, OGPC, SAPISID, SID, SIDCC, SSID)

Bij het eerste gebruik van de diensten door gebruikers, worden zij op de hoogte gesteld van het gebruik ervan. Als gebruikers geen cookies willen laten opslaan op hun systeem, of als ze een cookie willen verwijderen dat was opgeslagen of een melding willen ontvangen wanneer cookies worden opgeslagen, kunnen ze de instellingen van hun browser of mobiele apparaat aanpassen. Informatie over hoe deze acties kunnen worden uitgevoerd, vind je in het gedeelte Help van de browser. We willen je er uitdrukkelijk op wijzen dat het in dergelijke gevallen misschien niet mogelijk is om alle functies van de diensten te gebruiken. Als je onze diensten via externe partijen bereikt, kunnen deze externe partijen ook cookies plaatsen. Hier hebben wij geen controle over. Controleer de privacyverklaringen van deze externe partijen.

2. Wettelijke grond van gegevensverwerking

De wettelijke grond voor de verwerking van persoonsgegevens via cookies is Art. 6 (1)(f) van de AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van cookies die technisch noodzakelijk zijn, is vereenvoudiging van het gebruik. Sommige functies van onze services kunnen niet worden aangeboden zonder cookies te gebruiken. Gebruikersgegevens die worden verzameld via technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken. Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze diensten en de inhoud ervan te verbeteren. Analysecookies vertellen ons hoe de diensten worden gebruikt en zorgen ervoor dat we ons aanbod doorlopend kunnen optimaliseren. Deze doeleinden reflecteren ook ons wettelijke belang in de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 6 (1)(f) van de AVG.

4. Bewaarperiode, bezwaar en verwijderingsopties

Cookies worden opgeslagen op het systeem van de gebruiker en naar ons verstuurd via dat apparaat. Jij hebt dientengevolge als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Je kunt de transmissie van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen te wijzigen in je browser of op je mobiele apparaat. Alle cookies die al zijn opgeslagen, kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kunnen gebruikers mogelijk geen gebruik meer maken van alle functies van de diensten.

VII. Google Tag Manager

De Google Tag Manager is een product van Google, Inc. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Europese regio is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). De Tag Manager is een handig marketingprogramma om gebruikersgedrag te volgen en daarom willen we je erover informeren in ons privacybeleid.

Google Tag Manager is een organisatorische tool waarmee je websitetags centraal kunt beheren en integreren, en via een gebruikersinterface. Tags zijn kleine stukjes code die bijvoorbeeld de gebruikersactiviteiten vastleggen. De tags worden vaak ingesteld door interne Google-producten, zoals Google Ads of Google Analytics, en kunnen vervolgens worden geïntegreerd en beheerd door andere bedrijven via de Tag Manager. De tags worden bijvoorbeeld gebruikt om browsergegevens te verzamelen, marketingtools van info te voorzien, cookies in te stellen, etc. (Op meerdere websites)

Er worden geen cookies ingesteld, maar er alleen door beheerd, dat wil zeggen doorgestuurd naar diverse analytische tools. Google ontvangt daarom alleen geanonimiseerde gegevens.

Voor het gebruik van de Google Tag Manager is toestemming van de gebruiker vereist. Deze werd verkregen via onze cookie-pop-up en is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a van de AVG (instemming), zodat we toestemming hebben om de persoonsgegevens te verwerken.

We hebben een legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit. f van de AVG) om de Google Tag Manager te gebruiken.

We willen je ook wijzen op het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

VIII. Google Analytics

Op grond van onze wettelijke belangen (zoals de interesse in de analyse, optimalisatie en efficiënte werking van onze website binnen de betekenis van Art. 6 (1)(f) van de AVG), gebruiken we Google Analytics, een webanalytische dienst die wordt verstrekt door 'Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland'. ('Google'). Google maakt gebruik van cookies. Over het algemeen wordt de informatie over het gebruik van de gebruiker van de website die wordt gegenereerd door het cookie, verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt derhalve de garantie dat het bedrijf zich houdt aan de Europese wet op de gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt deze informatie uit onze naam om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren, rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen deze website en om ons verdere diensten te verlenen in verband met het gebruik van deze website en van internet. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om anonieme profielen van gebruikers te maken.

We gebruiken Google Analytics alleen met IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers wordt ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die vallen onder de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres wordt uitsluitend verzonden naar een Google-server in de VS en daar in uitzonderlijke gevallen ingekort.

Het IP-adres dat wordt verzonden door de browser van gebruikers wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door de betreffende instelling in hun browser te selecteren; daarnaast kunnen gebruikers voorkomen dat de gegevens die worden gegenereerd door het cookie en gerelateerd aan hun gebruik van de website worden verzameld en verwerkt door Google door de browserplugin die beschikbaar is op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te downloaden en installeren.

Overige informatie over het gebruik van gegevens door Google en de opties om dergelijk gebruik tegen te houden en er bezwaar tegen te maken, is beschikbaar op de webpagina's van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ('Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken'), http://www.google.com/policies/technologies/ads ('Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties'), http://www.google.de/settings/ads ('De informatie beheren die Google gebruikt om je advertenties te laten zien').

IX. Amazon Pixel

We gebruiken de webanalytische diensten Amazon Conversion Pixel en Amazon Remarketing Pixel zoals verstrekt door Amazon of Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, VS. Als je deze website bezoekt, ontvangt Amazon de informatie dat je onze website hebt bezocht. Om dit te doen, haalt Amazon een 'webbaken' op (onzichtbare graphics) en plaatst een cookie op je computer tijdens dit proces. In deze context worden de gegevens zoals gespecificeerd in het gedeelte 'Gegevensverwerking op deze website' van dit privacybeleid naar Amazon gestuurd. Het IP-adres dat wordt verzonden door je browser in deze context wordt niet gecombineerd met andere Amazon-gegevens. Amazon gebruikt het cookie dat door het bedrijf is geplaatst om jou op andere websites te herkennen, in apps en binnen de diensten die worden geleverd door Amazon en, indien van toepassing, om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de betreffende instelling in je browser te selecteren. We willen je er echter op wijzen dat het in dergelijke gevallen misschien niet mogelijk is om alle functies van deze website te gebruiken. Je kunt daarnaast voorkomen dat de gegevens die worden gegenereerd door het cookie in relatie tot jouw gebruik van de website, worden verzameld en verwerkt door Amazon door op de volgende link te klikken en de instelling 'Toon mij geen advertenties van Amazon die gebaseerd zijn op mijn interesses': https://www.amazon.de/adprefs. In dat geval wordt een afmeldingscookie in je browser geplaatst die voorkomt dat je gegevens in de toekomst worden verzameld door de Amazon-pixels wanneer je onze website weer bezoekt. Dit bezwaar blijft van kracht tot je de afmeldingscookie verwijdert. Amazon biedt meer informatie over de verzameling van gegevens op: http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds. We hebben geen controle over de gegevens die worden verzameld of enige kennis van de volledige reikwijdte van de gegevens die worden verzameld. Deze gegevens worden verzonden naar de VS en daar geanalyseerd. Naast het privacybeleid dat hierboven wordt genoemd, kun je om meer informatie vragen met betrekking tot het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking, evenals meer informatie over je betreffende rechten en instellingsopties ter bescherming van je privacy, via: Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r. l. en Amazon Media EU S.à.r. l., alledrie met een geregistreerde vestiging te 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; e-mail: ad-feedback@amazon.de. De gegevensverwerker is Amazon.de GmbH, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Duitsland.

X. TikTok, Reddit, Snap

Op onze website gebruiken we TikTok Pixel, Reddit Pixel en Snap Pixel om de activiteiten van de bezoekers van onze website te begrijpen en volgen. De bovenstaande programmeercodes verzamelen informatie over bezoekers van onze website of de apparaten die ze gebruiken (de zogenaamde gebeurtenisgegevens).

De adverteerderstools zijn ontworpen door:

TikTok Pixel

 • TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland
 • TikTok Information Technologies UK Limited, WeWork, 125 Kingsway, Londen, WC2B 6NH, Verenigd Koninkrijk

Reddit Pixel

 • Reddit Corporation, 548 Market St, San Francisco, CA 94104, VS

Snap Pixel

 • Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, Santa Monica, CA 90405, VS

De gebeurtenisgegevens die worden verzameld via de Pixels worden gebruikt voor het targeten van onze advertenties, de verbetering van de aflevering van de advertenties en voor gepersonaliseerde advertenties. Met dit doeleinde worden de gebeurtenisgegevens die worden verzameld op onze website via de Pixels doorgestuurd naar Google Ads.

Sommige van deze gebeurtenisgegevens is informatie die wordt opgeslagen op het apparaat dat je gebruikt. Daarnaast worden er ook cookies gebruikt door de Pixels. Via deze cookies wordt informatie opgeslagen op het eindapparaat dat je hebt gebruikt. Opslag van informatie door de Pixels of toegang tot de informatie die al is opgeslagen op je apparaat, vindt alleen plaats met jouw toestemming.

De wettelijke grond voor de verzameling en overdracht van persoonsgegevens is daarom Art. 6 para. 1a van de AVG. Deze verzameling en overdracht van de gebeurtenisgegevens wordt door ons en de Pixel uitgevoerd als gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens.

TikTok, Reddit en ook Snap verwerken gegevens, onder meer in de VS. Als grond voor gegevensverwerking met ontvangers die gevestigd zijn in derde landen (buiten de EU, bijvoorbeeld en in het bijzonder de VS), gebruiken bedrijven de zogenaamde standaard contractuele bepalingen (Art. 46 (2) en (3) van de AVG). Deze modelsjablonen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat derde landen zich ook houden aan de Europese normen inzake gegevensbescherming wanneer daar persoonsgegevens worden opgeslagen. TikTok, Reddit en Snap committeren zich derhalve aan deze overeenkomsten.

Voor de verdere verwerking van de overgedragen gebeurtenisgegevens zijn de bovenstaande Pixels de enige verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens. Voor meer informatie over hoe de persoonsgegevens worden verwerkt, inclusief de wettelijke grond van de verwerking en de mogelijkheden om je rechten uit te oefenen, raadpleeg je de afzonderlijke voorwaarden en bepalingen van gegevensverwerking:

TikTok: https://ads.tiktok.com/i18n/official/article?aid=300871706948451871

Reddit: https://redditinc.force.com/helpcenter/s/article/Advertiser-Measurement-Program-Terms Punt 3

Snap: https://snap.com/en-US/terms/standard-contractual-clauses

XI. Facebook Pixel

We gebruiken Facebook Pixel op onze website. Hiermee kan Facebook de gebruikersacties volgen als je onze website bezoekt via Facebook Ads en, bijvoorbeeld, als je een product koopt op onze website. Er worden cookies ingesteld door Facebook Pixel. Hierdoor kan Facebook de gebruikersgegevens (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) matchen met je Facebook-accountgegevens. Voor ons zijn deze gegevens anoniem en onzichtbaar.

Met Facebook Pixel kunnen we onze producten aan mensen laten zien die er ook in zijn geïnteresseerd, en daarmee onze advertentiemaatregelen afstemmen op de wensen en interesses van de gebruikers. Zo krijg je bijvoorbeeld als Facebook-gebruiker (mits gepersonaliseerde advertenties zijn toegestaan) passende advertenties te zien. Daarnaast gebruikt Facebook de gegevens voor analysedoeleinden en voor eigen advertenties.

Let op: In Facebook kun je de advertentie-instellingen zelf aanpassen.

https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/

Facebook verwerkt gegevens onder meer in de VS. Als grond voor gegevensverwerking met ontvangers die gevestigd zijn in derde landen (buiten de EU, bijvoorbeeld en in het bijzonder de VS), gebruikt Facebook zogenaamde standaard contractuele bepalingen (Art. 46 (2) en (3) van de AVG). Deze sjablonen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat derde landen zich ook houden aan de Europese normen inzake gegevensbescherming wanneer daar persoonsgegevens worden opgeslagen. Facebook committeert zich derhalve aan deze overeenkomsten.

De voorwaarden en bepalingen van Facebook inzake de verwerking van gegevens, die voldoen aan de standaard contractuele bepalingen, vind je hier:

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

XII. Webpagina's op sociale media en diensten van derde partijen

We onderhouden webpagina's op sociale netwerken en op sociale-mediaplatforms om te communiceren met klanten, potentiële klanten en gebruikers die daarop actief zijn, en om hen te informeren over onze diensten daarop. Als je deze netwerken en platforms gebruikt, zijn de algemene voorwaarden en de gegevensverwerkingsbeleidsregels van de betreffende operator van toepassing. Tenzij anderszins gespecificeerd in ons privacybeleid, verwerken we de gegevens van gebruikers wanneer ze met ons communiceren via sociale netwerken en op sociale-mediaplatforms, bijvoorbeeld door bijdragen te leveren aan onze webpagina's of door ons berichten te sturen. Op grond van onze wettelijke belangen (zoals het belang in de analyse, optimalisatie en efficiënte werking van onze webpagina's binnen de betekenis van Art. 6 (1)(f) van de AVG), plaatsen we links naar deze diensten van externe partijen op onze webpagina's.

Hiervoor is het altijd noodzakelijk dat de externe partijen die deze content leveren het IP-adres van de gebruikers kunnen zien, want zij kunnen de content niet naar hun browser sturen zonder het IP-adres. Dientengevolge moet het IP-adres verplicht deze content weergeven. We streven ernaar om alleen content te gebruiken die wordt verstrekt door de partijen die het betreffende IP-adres uitsluitend gebruiken om de betreffende content te leveren. Externe providers kunnen ook 'pixeltags' gebruiken (onzichtbare graphics, die ook 'webbakens' worden genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden. Via de 'pixeltags' is het mogelijk om de informatie te analyseren, zoals bezoekersverkeer op de verschillende pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van gebruikers en bevat mogelijk, bijvoorbeeld, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, informatie over verwijzende websites en tijden van bezoeken aan de website, evenals overige informatie aangaande het gebruik van onze webpagina's. Daarnaast kan de informatie worden gecombineerd met vergelijkbare informatie van andere bronnen.

XIII. YouTube

We implementeren videocontent die door YouTube wordt verstrekt in onze diensten. YouTube is een dienst die wordt geleverd door 'Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland' ('Google'). Om dit te doen, vragen we de betreffende content op bij Google-servers. Als je bent aangemeld bij Google met je Google-account, kan Google je surfgedrag combineren met andere gegevens. Google's privacybeleid is van toepassing: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

XIV. Forum

Onze website biedt de kans om bijdragen aan een forum te leveren. Het forum vereist registratie met een gebruikersnaam, je e-mailadres en een wachtwoord. Je kunt een pseudoniem gebruiken om je te registreren. We slaan deze gegevens alleen om gebruikers zich te laten aanmelden. Je wachtwoord wordt versleuteld. We raden je desondanks aan niet hetzelfde wachtwoord op verschillende websites te gebruiken. Met het wachtwoord kunnen gebruikers naar hun account gaan op het forum, dus bewaar het op een veilige plaats en stel het niet beschikbaar aan externe partijen. Als je je wachtwoord niet meer weet voor je account, kun je de optie 'Ik ben mijn wachtwoord vergeten' van de phpBB-software gebruiken. Tijdens dit proces wordt je gevraagd om je gebruikersnaam en je e-mailadres in te vullen, dan genereert de phpBB-software een nieuw wachtwoord waarmee je je account terug kunt halen.

Het forum wordt onderhouden door de provider phpBB Deutschland e. V., Sandweg 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen ('phpBB'). phpBB genereert meerdere cookies als je het forum bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser opslaat als tijdelijke bestanden. Twee van deze cookies bevatten een uniek gebruikersnummer (gebruikers-ID) en een anoniem sessienummer (sessie-ID) dat automatisch wordt toegewezen aan de gebruiker door phpBB. Een derde cookie wordt gegenereerd zodra een bezoeker onderwerpen heeft bezocht en wordt gebruikt om informatie op te slaan over de bijdragen die zijn gelezen door de gebruiker om zo bijdragen die nog niet zijn gelezen te kunnen markeren. Overige informatie wordt verzameld wanneer de informatie naar de operator wordt verzonden. Dit kunnen bijdragen zijn die zijn gemaakt als gast, gegevens die worden verzameld in de context van de registratie en de berichten die door een gebruiker worden gemaakt nadat hij/zij is geregistreerd bij het forum. Verdere informatie over hoe je gegevens worden gebruikt door de operator is beschikbaar op: https://www.phpbb.com/community/ucp.php?mode=privacy.

De wettelijke grond voor het gebruik van je gegevens is Art. 6 (1)(b) van de AVG omdat we een contract uitvoeren met betrekking tot het gebruik van het forum. Wanneer wij of phpBB de gegevens gebruiken om de diensten te verbeteren, wordt het gebruik gerechtvaardigd in overeenstemming met Art. 6 (1)(f) van de AVG. Er is een doorslaggevend belang in de verbetering van de diensten.

XV. Giants Developer Network

We bieden de kans om door gebruikers gegenereerde content te maken met de GIANTS SDK ('gebruikersgegenereerde content'). De GIANTS SDK biedt toegang tot verschillende tools waarmee gebruikersgegenereerde content kan worden gemaakt en gedeeld, zoals bijvoorbeeld een editor ('tools'). Om de tools te gebruiken, moeten gebruikers zich registreren bij het Giants Developer Network. Om dit te doen, moeten ze hun e-mailadres en een wachtwoord verstrekken. We gebruiken deze gegevens alleen om het Giants Developer Network te beheren; we verstrekken ze niet aan externe partijen. De wettelijke grond voor het gebruik van je gegevens is Art. 6 (1)(b) van de AVG omdat we een contract uitvoeren met betrekking tot het gebruik van het Giants Developer Network.

XVI. ModHub

We bieden een platform ('ModHub') aan voor gebruikersgegenereerde content die is gemaakt met GIANTS SDK ('gebruikersgegenereerde content'). De GIANTS SDK biedt toegang tot verschillende tools waarmee gebruikersgegenereerde content kan worden gemaakt en gedeeld. Gebruikers kunnen hun gebruikersgegenereerde content die ze hebben gemaakt uploaden met de ModHub. Om dit te doen, moeten ze zich registreren door een e-mailadres en een wachtwoord te verstrekken. We gebruiken deze gegevens alleen de ModHub te beheren; we verstrekken ze niet aan externe partijen. De tools verzenden het IP-adres en de gebruikerstoegang tot bestanden naar ons om de gebruiker toegang te verlenen tot de interface (API). De wettelijke grond voor het gebruik van je gegevens is Art. 6 (1)(b) van de AVG omdat we een contract uitvoeren met betrekking tot het gebruik van de ModHub.

XVII. AppsFlyer

Onze app wordt geanalyseerd met technologie van AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery Street, San Francisco, California 94105, Verenigde Staten van Amerika). Verschillende data over je sessies en interacties worden daarom verzameld en opgeslagen. We hebben deze informatie nodig om de inhoud en bruikbaarheid van onze games te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren. De sessie- en interactiedata worden nooit verwerkt in een gepersonaliseerde vorm, maar onder een psuedoniem. Voor meer informatie over de dataverwerking door AppsFlyer, lees dan de privacy policy van de aanbieder: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

De legale basis voor het gebruik is Art 6 (1)(1)(f) AVG. Als je wenst om niet gevolgd te worden door AppsFlyer in de toekomst, kun je dat op elk moment uitzetten op https://www.appsflyer.com/optout

AppsFlyer is gecertificeerd onder het Privacy Shield Agreement en garandeerd derhalve nakoming van de Europese wetgeving voor databescherming. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnUZAA0&status=Active

Dit geldt niet voor de Farming Simulator 20+ versie van Apple Arcade.

XVIII. Evenementen

Bij evenementen worden er foto's, filmpjes en/of geluidsopnamen gemaakt van de mensen die aanwezig zijn op de locatie.

Door deel te nemen gaat elke bezoeker ermee akkoord dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het evenement mogelijk het evenement vastleggen/visueel documenteren op basis van een legitiem belang en dat zij dit mogen delen met het grote publiek, bijvoorbeeld op sociale media of websites (Art. 6(1) AVG).

XIX. Smart Recruiters

De sollicitantenportal wordt geleverd door serviceprovider

SmartRecruiters GmbH
Wilhelmstraße 118
10963 Berlijn

SmartRecruiters biedt een sollicitantenportal als een service. Het gebruik van SmartRecruiters vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f van de AVG op basis van ons legitieme economische belang om sollicitaties te evalueren en beheren in een beheersysteem voor sollicitanten en om een efficiënt sollicitatieproces te kunnen uitvoeren.

In verband met de verstrekking van de sollicitantenportel verwerkt SmartRecruiters persoonsgegevens uit onze naam, voortkomend uit de volgende acties van de gebruiker:

 • Het bezoeken van de sollicitantenportal
 • Het aanmaken van een profiel
 • Sollicitatie en verdere communicatie

SmartRecruiters houdt zich aan de standaard contractuele bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Raadpleeg het privacybeleid van SmartRecruiters: https://www.smartrecruiters.com/de/legal/candidate-privacy-policy

XX. Rechten van betrokkenen

Wanneer je persoonsgegevens worden verwerkt, ben je een 'betrokkene', zoals gedefinieerd in de AVG, en heb je de volgende rechten in relatie tot de controller:

1. Recht van toegang

Je hebt het recht om van de controller te eisen dat deze bevestigt of er gegevens van jou worden verwerkt. Indien dat het geval is, kun je de volgende informatie eisen van de controller:

 • het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • de ontvangers of de categorieën ontvangers waaraan de persoonsgegevens van jou zijn verstrekt of nog worden verstrekt;
 • de periode waarin de persoonsgegevens van jou worden bewaard, of, als het niet mogelijk is om daar gedetailleerde informatie over te verstrekken, de gebruikte criteria om die periode te bepalen;
 • het bestaan van het recht om de controller te verzoeken om de persoonsgegevens van jou te rectificeren of wissen, of de verwerking ervan te beperken, en het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, waarbij de persoonsgegevens niet werden verzameld via de betrokkene;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, in overeenstemming met Art. 22 (1) en (4) van de AVG en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betreffende logica, evenals het belang en de bedoelde consequenties van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Je hebt het recht om informatie op te vragen of de persoonsgegevens van jou worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In deze context kun je verzoeken om informatie over de geschikte beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen volgens Art. 46 van de AVG in relatie tot de overdracht.

2. Recht op rectificatie

Je hebt het recht om de controller gegevens te laten rectificeren en/of voltooien wanneer de persoonsgegevens van jou die worden verwerkt niet kloppen of incompleet zijn. De controller moet deze gegevens zonder ongepaste vertraging rectificeren.

3. Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht om van de controller te eisen dat deze de verwerking van je persoonsgegevens beperkt indien het volgende van toepassing is:

 • je betwist de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens van jou gedurende een bepaalde periode, waardoor de controller de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens kan verifiëren;
 • de verwerking is onwettelijk en je maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan een beperking op het gebruik ervan;
 • de controller heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar jij hebt de gegevens nodig voor de initiëring, uitvoering of verdediging bij rechtsvorderingen; of
 • je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 (1) van de AVG en de verificatie van de wettelijke grond van de controller die zwaarder zou wegen dan die van jou is lopend.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens van jou zijn beperkt, mogen dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, alleen worden verwerkt met jouw toestemming of voor de initiëring, uitvoering of verdediging bij rechtsvorderingen, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van belangrijke publieke belangen van de Unie of een lidstaat. Wanneer de verwerking beperkt werd in overeenstemming met de hiervoor genoemde voorwaarden, word je geïnformeerd door de controller voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen

a) Verplichting tot wissen

Je kunt eisen dat de controller de persoonsgegevens van jou zonder dralen wist wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens van jou zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • Je trekt je toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met Art. 6 (1)(a) of Art. 9 (2)(a) van de AVG in en er is geen andere wettelijke grond voor de verwerking.
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking in navolging van Art. 21 (1) van de AVG en er zijn geen zwaarder wegende wettelijke gronden voor de verwerking, of je maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 (2) van de AVG.
 • De persoonsgegevens van jou zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens van jou moeten worden gewist om te voldoen aan de wettelijke verplichting volgens de wetten van de Unie of lidstaat waaraan de controller zich dient te houden.
 • De persoonsgegevens van jou zijn verzameld met betrekking tot het aanbod van informatiemaatschappijdiensten zoals verwezen in Art. 8 (1) van de AVG.

b) Informatie die aan externe partijen wordt verstrekt

Wanneer de controller de persoonsgegevens van jou openbaar heeft gemaakt en de persoonsgegevens van jou moet wissen in overeenstemming met Art. 17 (1) van de AVG, heeft deze de volgende plicht: De controller moet redelijke stappen ondernemen (waaronder technische maatregelen, waarbij de beschikbare technologie en de kosten van implementatie in ogenschouw worden genomen) om externe bedrijven waarvan je alle links naar, of kopieën van, dergelijke persoonsgegevens wilt laten verwijderen, op de hoogte te stellen.

c) Uitzonderingen

Het recht op wissen is niet van toepassing wanneer verwerking noodzakelijk is

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting waarbij verwerking noodzakelijk is volgens de wetten van de Unie of lidstaat waaraan de controller zich dient te houden of voor de prestaties van een taak die wordt uitgevoerd in het publieke belang of door uitoefening van de officiële autoriteit in de hoedanigheid van de controller;
 • om redenen van het publieke belang op het gebied van de gezondheidszorg in overeenstemming met Art. 9 (2)(h en i) evenals Art. 9 (3) van de AVG;
 • ten behoeve van archivering in het publieke belang, voor wetenschappelijk of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden in overeenstemming met Art. 89 (1) van de AVG in zoverre als het recht waarnaar wordt verwezen in subparagraaf a) waarschijnlijk onmogelijk is om uit te voeren of het behalen van de doelstellingen van dergelijke verwerking ernstig belemmert; of
 • voor de initiëring, uitvoering of verdediging bij rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie

Wanneer je het recht op rectificatie hebt uitgeoefend, het wissen of beperken van verwerking in relatie tot de controller, heeft de controller de plicht om deze rectificatie of het wissen van de gegevens, of de beperking of verwerking van elke ontvanger waaraan de persoonsgegevens van jou zijn verstrekt, te communiceren, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vereist. Je hebt het recht om te worden geïnformeerd over dergelijke ontvangers.

6. Recht op gegevensportabiliteit

Je hebt het recht om persoonsgegevens van jou die je hebt verstrekt aan de controller in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door een machine leesbare indeling te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om die gegevens over te dragen aan een andere controller zonder belemmering door de controller waaraan de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming volgens

 • Art. 6 (1)(a) van de AVG of Art. 9 (2)(a) van de AVG, of op een contract volgens Art. 6 (1)(b) van de AVG; en
 • op de verwerking die wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen.

Als je dit recht uitoefent, heb je eveneens het recht om de persoonsgegevens van jou rechtstreeks van de ene naar de andere controller te laten overgaan, indien dit technisch mogelijk is. Dit recht mag geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen. Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de prestaties van een taak die wordt uitgevoerd in het publieke belang of door uitoefening van de officiële autoriteit in de hoedanigheid van de controller.

7. Recht op bezwaarmaking

Je hebt het recht, op basis van jouw betreffende situatie, om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van jou op basis van Art. 6 (1) (e of f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering die op deze voorwaarden is gebaseerd. In dergelijke gevallen verwerkt de controller de persoonsgegevens van jou niet meer, tenzij deze kan aantonen dat er dwingende wettelijke gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de gegevens worden verwerkt voor de initiëring, uitvoering of verdediging bij rechtsvorderingen. Wanneer persoonsgegevens van jou worden verwerkt voor direct marketing, heb je te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens van jou voor dat doel; dit geldt ook voor profilering die is gerelateerd aan dergelijke direct marketing. Als je bezwaarmaakt tegen de verwerking voor direct marketing, worden de persoonsgegevens van jou niet meer verwerkt voor dergelijke doeleinden. In de context van het gebruik van informatiemaatschappijdiensten, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EC, mag je je recht uitoefenen om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen middels technische specificaties.

8. Recht op intrekking van toestemming omwille van gegevensbeschermingswetten

Je hebt het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken omwille van gegevensbeschermingswetten. Door je toestemming in te trekken, verandert de rechtsgeldigheid van eventuele verwerking op basis van de toestemming niet tot een dergelijke intrekking.

9. Geautomatiseerd besluit genomen op basis van individuele gevallen, inclusief profilering

Je hebt het recht om niet onderhevig te zijn aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - waaronder profilering - en waardoor wettelijke effecten ontstaan voor jou of waar je op een vergelijkbare manier aanzienlijk mee te maken krijgt. Dit is niet van toepassing wanneer het besluit

a) nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen jou en de controller,
b) is geautoriseerd volgens de wetten van de Unie of een lidstaat waartoe de controller behoort, en waarbij deze wetten ook passende maatregelen bevatten om je rechten en vrijheden en wettelijke belangen te bewaken; of
c) wordt genomen met jouw uitdrukkelijke instemming.

Echter, deze besluiten mogen niet worden gebaseerd op speciale categorieën persoonsgegevens waarnaar wordt verwezen in Art. 9 (1) van de AVG, tenzij Art. 9 (2)(a of g) van toepassing is en passende maatregelen om de rechten en vrijheden en je wettelijke belangen te beschermen zijn getroffen. Met betrekking tot de kwesties zoals genoemd in subparagrafen (a) en (c), moet de controller passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en jouw wettelijke belangen te beschermen, in ieder geval het recht om menselijke interventie via een controller te krijgen, het recht om je eigen standpunt duidelijk te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder voorbehoud van enige andere administratief of rechtsmiddel, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van je verblijfplaats, werkplek of de locatie van de vermeende overtreding, als jij denkt dat de verwerking van persoonsgegevens van jou de voorwaarden van de AVG schendt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de aanklager over de voortgang en de uitkomst van de klacht, inclusief de mogelijkheid op het gebruik van rechtsmiddelen volgens Art. 78 van de AVG.

Social Media

We use cookies and analytics tools to improve the user friendliness of the Internet website. By continuing to use our website you are agreeing to our use of cookies.